Familj, stöd & omsorg
23 feb 2024

Anställd i en hemtjänstgrupp i Pajala kommun gör en Lex Sarah-rapport

En hemtjänstgrupp i Pajala kommun rapporterar om missförhållanden för brukare och personal kopplad till den stora personalbrist som är i verksamheten.

Över lång tid har personalen i hemtjänstgruppen i Pajala kommun upplevt missförhållanden i verksamheten. Enligt inkommen rapport handlar det bland annat om stressig arbetsmiljö och flertalet tillfällen där de fått ställa in beviljade insatser till brukare. De beskriver även att den stressiga arbetsmiljön kan medföra att de missar viktiga moment hos brukarna b.la. läkemedel.

Enligt rapporten arbetar ordinarie personal mycket övertid och har inte möjlighet att vila upp sig. Den hårda arbetsbelastningen medför att personalen inte har tid att dokumentera och flera brukare saknar därför genomförande planer. Konsekvensen av rådande läge skriver hemtjänstgruppen är att man inte kan garantera en säker miljö för brukare och personal.

Anledningen till missförhållandena är den stora bristen på personal. Idag har hemtjänstgruppen två vakanta tjänster, två sjukskrivningar och en stor omsättning av enhetschefer. Hemtjänstpersonalen har kontaktat facket angående sin arbetssituation.

- Vi arbetar intensivt för att rekrytera personal till hemtjänsten. Bland annat har vi startat samverkan med Go Care för på ett effektivare sätt nå ut med våra tjänster till stöd och omsorgspersonal, vi deltar på olika rekryteringsmässor och arbetar med att se över förmåner för vår personal inom stöd och omsorg för att bli mer attraktiva som arbetsgivare, berättar Carin Johansson, socialchef i Pajala kommun.

Det råder låg arbetslöshet i hela kommunen och finns en stor efterfrågan på arbetskraft, något som försvårar rekryteringsarbetet ytterligare.

- Idagsläget finns det 271 lediga jobb på platsbanken och ca 50 personer som är inskrivna på arbetsförmedlingen, det är såklart en bidragande faktor till våra rekryteringsproblem tillsammans med bristen på bostäder i kommunen, säger Carin Johansson.

Arbetet framåt för att lösa den kritiska situationen för hemtjänstpersonal och brukare kommenterar Johansson så här:

Förutom rekrytering måste vi i första hand jobba bättre med att behålla personalen som gör ett fantastiskt arbete och som även är rotade och har sina bostäder i kommunen. Vi utreder tillsammans med HR avdelningen vilka åtgärder som kan vara möjliga att genomföra t.ex. höjda OB tillägg.

Rapporteringar en del av Sektorn för stöd och omsorgs kvalitetsarbete

Sektorn för stöd och omsorg arbetar löpande med kvalitetsuppföljningar. Genom att uppmärksamma våra fel och brister som vi kan förbättra vården och omsorgen för våra brukare. Att utbilda alla medarbetare i rapporteringsrutinen samt varför det är viktigt att de rapporterar missförhållanden är avgörande för sektorns kvalitetsarbete. Våra brukare ska känna sig trygga med att vi hela tiden jobbar med en kvalitetssäker och professionell vård och omsorg.

Lex Sarah – lag som skyddar våra brukare

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna betyder att medarbetare inom omsorgen är skyldiga att rapportera om missförhållanden. Rapporteringsskyldigheten gäller bland annat för verksamheter inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Utifrån inlämnade rapporter gör sektorns socialt ansvariga samordnare, SAS, en intern utredning. När utredningen är klar fattas beslut om sektorn ska göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Kontakt

Socialchef

Carin Johansson

E-post:

Verksamhetschef Äldreomsorgen / LSS

Gabriella Latvala

E-post:
Publicerad 23 feb 2024 01:25
Senast uppdaterad 23 feb 2024 01:43