Faderskap

När en kvinna får barn och är ogift, frånskild eller änka ska man fastställa faderskapet. Bekräftelse av faderskap sker skriftligen vid kommunens familjerättsenhet eller via Skatteverkets e-tjänst. Syftet är att klargöra vem som är pappa till barnet. Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst hos Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet.

För att bekräfta föräldraskap för den förälder som inte fött barnet, har hittills den enda vägen varit ett besök hos familjerättsenheten i den kommun där barnet är folkbokfört men fr.o.m. 1 januari 2022 kan nyblivna föräldrar sköta detta via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida (se länk nedan). Detta sparar tid och resurser för såväl föräldrarna som kommunerna, och ger tryggheten av att ha två juridiska föräldrar.

Det är dock viktigt att påpeka att man fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Kommunens Familjerättsenhet får en underrättelse från Skatteverket om nyfött barn. Handläggaren kontaktar de nyblivna föräldrarna för att boka ett besök där man skriver faderskapsbekräftelsen. 

Faderskapsbekräftelsen kan också skrivas under graviditeten men då måste de blivande föräldrarna själv kontakta handläggaren i den kommun där modern är folkbokförd.

Gemensam vårdnad
Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad till sitt barn.

För barn till ogifta föräldrar är modern automatiskt ensam vårdnadshavare men i samband med faderskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras även senare vid familjerätten eller hos skattemyndigheten.

Häva faderskap
Det händer i vissa fall att faderskap visar sig vara felaktiga. Man kan då vända sig till domstol och begära att få faderskapet hävt. Står det klart för såväl modern som den äkta mannen att en annan man är far till barnet kan den äkta mannens faderskap hävas samtidigt som den andra mannens faderskap bekräftas.

Detta kan ske antingen vid domstol eller utan särskild process genom socialnämndens medverkan. I det sistnämnda fallet ska också den äkta mannen godkänna bekräftelsen.