Taxor och Avgifter

Avgiftssystemet för äldreomsorgen i Pajala kommun. From 2 maj 2024 går vi över till nytt verksamhetssystem och då kommer boendekostnad i egen fastighet att räknas enligt försäkringskassan schablon. Maxtaxan för 2024 är 2 575 kr per månad för insatser, eventuella kostnader för mat, inköp, larm och hemsjukvårdens tekniska hjälpmedel betalas därutöver.

Har man hjälp i hemmet betalar man för hemtjänstinsatserna. Om du har inköp, matportion och trygghetslarm tillkommer en kostnad för det. För den som enbart har matportion och/eller trygghetslarm, tillkommer en extra kostnad för distribution för mat och beredskapsavgift för trygghetslarm. Avbeställning av matportion ska ske minst två arbetsdagar i förväg.

På särskilt boende betalar man för omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Hyran tillkommer och faktureras separat.

På korttidsboende (kortare vistelse) betalar man för omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Fr.o.m. 1 juni tillkommer en avgift, se nedan.

Se mer utförlig specifikation med kostnader i kr och maxtaxan (avgiftstaket) i fälten nedan.

 • Avgift nivå 1, max 858 kr per månad, avser enstaka omsorgs/serviceinsatser.
 • Avgift nivå 2, max 1 716 kr per månad, avser mer omfattande omsorgs/serviceinsatser vardagar, ej kvällar.
 • Avgift nivå 3, max 2 575 kr per månad, omsorgs/serviceinsatser även kvällar och helger

Nytt - From maj 2024 kommer avgifterna att baseras enligt tre nivåer där faktiskt utförd tid avrundat till närmsta heltal bestämmer nivån. 

1. Nivå 1 (0-6 timmar per mån) debiteras med 1,7598% av prisbasbeloppet, max 1 008 kr.
2. Nivå 2 (6,01–24 timmar per mån) debiteras med 3,1242% av prisbasbeloppet, max 1 790 kr
3. Nivå 3 (24.01 timmar och mer per mån) debiteras maxtaxa, max 2 575 kr.

Serviceinsatsen inköp undantas och faktureras och debiteras separat enligt en fast avgift med 0,5% av prisbasbeloppet, 287 kr per månad.

Matdistribution Ordinärt boende

55 kr per portion/matlåda, tillkommer 14 kr per utkörningstillfälle för den som enbart har matdistribution. Kunder med omvårdnadsavgift betalar ingen utkörningsavgift.
Avbeställning av matdistribution måste ske minst 2 arbetsdagar i förväg.

Trygghetslarm

Brukare med enbart trygghetslarm betalar totalt 225 kr per månad, trygghetslarm 148 kr och beredskapsavgift 77 kr. Brukare med omvårdnads/serviceinsatser betalar ingen beredskapsavgift.
För varje extra larmanordning tillkommer en kostnad på 148 kr per månad.
Borttappad larmklocka debiteras med självkostnadspril.

Förbrukningsartiklar 

Förbrukningsartiklar debiteras med 18 kr per månad.

 • Förbrukningsvaror, 196 kr per månad, ingår ej i maxtaxan/högkostnadsskyddet.
 • Måltidsersättning (frukost, lunch, middag och kvällsmål) 4 614 kr per månad, ingår ej i maxtaxan/högkostnadsskyddet.
 • För omvårdnad betalar du som mest 2 575 kr per månad enligt maxtaxan/högkostnadsskyddet.
 • Hyran tillkommer och faktureras separat, ingår ej i maxtaxan/högkostnadsskyddet.

Vid Korttidsboende anpassar man omvårdnadsavgiften efter hur lång perioden har varit men högst 2 575 kr per månad. Korttidsboende avgift ligger mellan 160 - 246 kr per dygn.
Fr.o.m. 1 juni 2023 tillkommer en extra avgift per dygn om man är på korttidsboende i avvaktan på särskilt boende och tackar nej till erbjuden plats på särskilt boende. Avgiften börjar ticka samma dag man tackar nej och fortsätter tills man flyttar ut från korttidsboendet, avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet/maxtaxan. År 2024 är avgiften på 202 kr/dygn, avgiften är indexreglerad och ändras varje år.

 • Frånvaro reduceras from 11:e dagen, 10 dagars karens.
 • Ingen karens för den som har Anhörigvård som insats.
 • För frånvaro som är planerad för minst 30 dagar och meddelad till hemtjänsten minst en vecka i förväg reduceras avgiften för hela perioden.
 • Avdrag för måltidsersättning för brukare i särskilda boendeformer görs endast vid frånvaro av hela dagar.
 • Gäller from maj 2024: Frånvaro pga. sjukhusvistelse dras omvårdnads-/hemtjänst avgiften from dagen efter man åkt in, till dagen före man är tillbaka, dvs hela frånvarodagar.

I år är maxtaxan/högkostnadsskyddet på 2 575 kr, den summan betalar man som mest för de insatser som ingår i maxtaxan/högkostnadsskyddet. De som inte lämnar inkomstuppgifter eller ger samtycke att hämta inkomster, betalar alltid den högsta avgiften beroende på vilken nivå man ligger på.

Förbehållsbeloppet är det minibelopp för privata kostnader som t.ex. måltider som fastställts av riksdagen.

 • Ensamstående 65 år och äldre 7 062 kr per månad.
 • Sammanlevande makar eller sambor 65 år och äldre 5 762 kr per månad vardera.
 • Ensamstående 18 - 64 år 7 762 kr per månad.
 • Sammanlevande makar eller sambor 18–64 år 6 338 kr per månad vardera.

Pension, inkomster av tjänst, inkomst från annat land, bostadstillägg, m.m.

Kommunfullmäktiges beslut 2023-04-11

 • att riktlinjen för avgift i avvaktan på särskild boende då den enskilde vistas på korttids verksamheten och tackar nej till erbjuden ledig plats, träder i kraft 1 juni 2023
 • att avgiften för hemsjukvård träder i kraft 1 juni 2023

Nya och ändrade avgifter fr.o.m. 2023-06-01

Enskilda som vistas på korttidsboende i avvaktan på särskilt boende och som tackar nej till erbjuden plats, debiteras utöver omvårdnadsavgift, kost avgift och omkostnadsavgift ytterligare en avgift med 0,3520 % av prisbasbeloppet från och med dagen efter avvisat erbjudande fram till och med utflytt från korttidsboendet. Denna avgift ingår ej i högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Avgift för hembesök av distriktssköterska/arbetsterapeut/ fysioterapeut – För enskild som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser debiteras en besöksavgift i enlighet med Region Norrbottens primärvårdstaxa, när hembesök görs av distriktssköterska/ arbetsterapeut/ fysioterapeut oavsett vem som bokat besöket, upp till maxtaxan/ avgiftsutrymmet oavsett antal besökstillfällen. För enskilda som är inskrivna hemsjukvårdspatienter debiteras en månadsavgift med 0,8282% av prisbasbeloppet. Denna avgift ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan.