Taxor och Avgifter

Avgiftssystemet för äldreomsorgen i Pajala kommun 2023. Förändringar i Avgifter fr.o.m. 1 juni 2023 för bl.a. hemsjukvård och om man tackar nej till särskild boende och vistas på korttidsboende.

Har man hjälp i hemmet betalar man för omvårdnad, om du tar matportion och trygghetslarm tillkommer en kostnad för det. För den som enbart har matportion och/eller trygghetslarm, tillkommer kostnad för utkörning av matportion och beredskapsavgift för trygghetslarm. Avbeställning av matportion ska ske minst två arbetsdagar i förväg.

På särskilt boende betalar man för omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Hyran tillkommer och faktureras separat.

På korttidsboende (kortare vistelse) betalar man för mat och förbrukningsartiklar. Fr.o.m. 1 juni tillkommer en avgift, se nedan.

Se mer utförlig specifikation med kostnader i kr och maxtaxan (avgiftstaket) i dokumentet Avgifter.

Kommunfullmäktiges beslut 2023-04-11

 • att riktlinjen för avgift i avvaktan på särskild boende då den enskilde vistas på korttids verksamheten och tackar nej till erbjuden ledig plats, träder i kraft 1 juni 2023
 • att avgiften för hemsjukvård träder i kraft 1 juni 2023

Nya och ändrade avgifter fr.o.m. 2023-06-01

Enskilda som vistas på korttidsboende i avvaktan på särskilt boende och som tackar nej till erbjuden plats, debiteras utöver omvårdnadsavgift, kost avgift och omkostnadsavgift ytterligare en avgift med 0,3520 % av prisbasbeloppet från och med dagen efter avvisat erbjudande fram till och med utflytt från korttidsboendet. Denna avgift ingår ej i högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Avgift för hembesök av distriktssköterska/arbetsterapeut/ fysioterapeut – För enskild som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser debiteras en besöksavgift i enlighet med Region Norrbottens primärvårdstaxa, när hembesök görs av distriktssköterska/ arbetsterapeut/ fysioterapeut oavsett vem som bokat besöket, upp till maxtaxan/ avgiftsutrymmet oavsett antal besökstillfällen. För enskilda som är inskrivna hemsjukvårdspatienter debiteras en månadsavgift med 0,8282% av prisbasbeloppet. Denna avgift ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan.

 

I år är maxtaxan/högkostnadsskyddet på 2 359 kr, den summan betalar man som mest för de insatser som ingår i maxtaxan/högkostnadsskyddet. De som inte lämnar inkomstuppgifter eller ger samtycke att hämta inkomster, betalar alltid den högsta avgiften beroende på vilken nivå man ligger på.

Pension, inkomster av tjänst, inkomst från annat land, bostadstillägg, m.m.

Förbehållsbeloppet är det minibelopp för privata kostnader som t.ex. måltider som fastställts av riksdagen.

 • Ensamstående 65 år och äldre 6 470 kr per månad.
 • Sammanlevande makar eller sambor 65 år och äldre 5 279 kr per månad vardera.
 • Ensamstående 18 - 64 år 7 117 kr per månad.
 • Sammanlevande makar eller sambor 18–64 år 5 807 kr per månad vardera.

 • Förbrukningsvaror, 165 kr per månad, ingår ej i maxtaxan/högkostnadsskyddet.
 • Måltidsersättning (frukost, lunch, middag och kvällsmål) 4 333 kr per månad, ingår ej i maxtaxan/högkostnadsskyddet.
 • För omvårdnad betalar du som mest 2 359 kr per månad enligt maxtaxan/högkostnadsskyddet.
 • Hyran tillkommer och faktureras separat av Pajalabostäder AB, ingår ej i maxtaxan/högkostnadsskyddet.

Vid Korttidsboende anpassar man omvårdnadsavgiften efter hur lång perioden har varit men högst 2 359 kr per månad. Korttidsboende avgift ligger mellan 150 - 229 kr per dygn. Fr.o.m. 1 juni 2023 tillkommer en avgift på 185 kr per dygn om man är på korttidsboende i avvaktan på särskilt boende och tackar nej till erbjuden plats på särskilt boende. Avgiften börjar ticka samma dag man tackar nej och fortsätter tills man flyttar ut från korttidsboendet, avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet/maxtaxan.

 • Avgift nivå 1, max 786 kr per månad, avser enstaka omsorgs/serviceinsatser.
 • Avgift nivå 2, max 1 573 kr per månad, avser mer omfattande omsorgs/serviceinsatser vardagar, ej kvällar.
 • Avgift nivå 3, max 2 359 kr per månad, omsorgs/serviceinsatser även kvällar och helger.

Matdistribution Ordinärt boende

51 kr per portion/matlåda, tillkommer 12 kr per utkörningstillfälle för den som enbart har matdistribution. Kunder med omvårdnadsavgift betalar ingen utkörningsavgift.
Avbeställning av matdistribution måste ske minst 2 arbetsdagar i förväg.

Trygghetslarm

Brukare med enbart trygghetslarm betalar totalt 190 kr per månad, trygghetslarm 125 kr och beredskapsavgift 65 kr. Brukare med omvårdnads/serviceinsatser betalar ingen beredskapsavgift.
För varje extra larmanordning tillkommer en kostnad på 125 kr per månad.
Borttappad larmklocka debiteras med 975 kr.

 • Frånvaro reduceras from 11:e dagen, 10 dagars karens.
 • Ingen karens för den som har Anhörigvård som insats, avdrag från första dagen.
 • För frånvaro som är planerad för minst 30 dagar och meddelad till hemtjänsten minst en vecka i förväg reduceras avgiften för hela perioden.
 • Avdrag för måltidsersättning för brukare i särskilda boendeformer görs endast vid frånvaro av hela dagar.

Brukare som enbart behöver en tillfällig punktinsats (duschhjälp, ledsagning, avlösning mm) debiteras Pajala kommuns självkostnadspris 330 kr/tim. För varje tillfälle måste ett nytt biståndsbeslut tas.

Avgift för hembesök av distriktsköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut.

För enskild som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser faktureras en besöksavgift i enlighet med Region Norrbottens primärvårdstaxa, 300 kr per gång. Denna tas ut om hembesök görs av distriktsköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut oavsett vem som bokar besöket.

För enskilda som är inskrivna hemsjukvårdspatienter faktureras 435 kr per månad, 0,8282% av prisbasbeloppet. Dessa avgifter ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Avgift för hjälpmedel faktureras med en engångsavgift.