Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Hantering av syrgas i hemmet

Hantering av syrgas (oxygen) i hemmen kan ske i tre former...

1. Flytande oxygen
Flytande oxygen är en djupkyld gas som är nedkyld till en temperatur under -183° C.

När syre är nedkylt under denna temperatur befinner det sig i vätskefas. För att behålla syret i vätskefas förvaras det i termosbehållare. En liter flytande oxygen ger vid rumstemperatur 800 liter gas.

2. Oxygenflaskor
En fylld oxygenflaska innehåller komprimerad gas med ett övertryck på cirka 200 bar. Detta medför att en liter komprimerad gas blir 200 liter gas vid atmosfärstryck. Oxygenet befinner sig i gasfas inuti flaskan.

3. Oxygenkoncentrator
En oxygenkoncentrator är en utrustning som samlar och koncentrerar oxygen ur omgivningsluften. I en oxygenkoncentrator lagras ingen gas. Vid avstängning utgör den därmed ingen risk.

Vid eventuell brand ska alla nödavstängningsventiler stängas. Om det är möjligt ska alla oxygenflaskor och behållare med flytande oxygen transporteras till säker plats.

Regler

Enligt AFS 1998:7 skall det finnas gula varningsskyltar hos den som hanterar syrgas i hemmet.

Skylten kan antingen sättas upp på dörrens utsida eller på dörrens insida. På grund av integritetsskäl är det dock lämpligt att placera skylten på insidan av dörren.

Denna ska då vara placerad på dörrens nedre halva cirka 0,5 meter över golvet för att räddningstjänstens personal lättare ska upptäcka skylten.

Reservflaskor och flaskor som inte används ska placeras nära ytterdörren. Om flaskorna placeras i en garderob, ett skåp eller liknande ska utrymmet märkas ut med gul varningsskylt.

Finns en balkong som inte är inglasad bör flaskorna placeras här eftersom detta är bättre ur brandsäkerhetssynpunkt.

Enligt transportregler för farligt gods får privatpersoner transportera syrgas utan begränsningar under förutsättning att åtgärder vidtas för att förhindra att gasen kommer ut under normala transportförhållanden.

Godset skall vara förpackat för detaljhandelsförsäljning och vara avsett för personligt bruk. Flaskan skall förankras så att den inte åker runt i bilen.

Oxygen/syrgas är ett ämne som i sig själv inte är brännbart men som påskyndar förbränning.

Desto mer syrgas det finns i luften vid en brand desto snabbare blir brandförloppet och kan vid höga halter bli explosionsartat.

Oxygenet verkar även oxiderande och kan under vissa förutsättningar förorsaka självantändning av till exempel fett.

Flytande oxygen bedöms som den mest riskfyllda varianten vid händelse av brand. Kommer flytande oxygen i kontakt med öppen låga blir den en explosionsartad brand.

Även komprimerad oxygen i gasflaska är en risk i händelse av brand. Värms gasflaskan upp till cirka 350° C riskerar flaskan att rämna med en kraftig explosion som följd.

Oxygenkoncentratorn bedöms däremot som tämligen ofarlig i samband med brand. Den skall dock alltid stängas av så att inte extra syre tillförs branden.

I bostad där oxygenbehandling ges får öppen eld EJ förekomma och rökning är förbjuden.