Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Korttidsboende

Korttidsboende som beviljas enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) är ett samlingsnamn för olika former av tillfälligt boende för exempelvis återhämtning, tillfällig utökning av behov eller avlösning för anhöriga.

Insatsen kan innebära att den enskilde varvar hemmaboende med periodvis vistelse på korttidsboende. På ett korttidsboende vistas den enskilde en kortare tid och har kvar sin ordinarie bostad.

Bedömningskriterier

Minst ett av nedanstående kriterier ska vara uppfyllt för att korttidsboende ska beviljas.

 • Den som vårdats inom slutenvården ska till hemmet med hemtjänst eventuellt utökad hemtjänst, därefter kan utredning om behov av korttidsboende påbörjas. Korttidsboende beslutas med syftet att personen så snart som möjligt ska kunna återgå till sitt ordinarie boende.
 • Den som vårdas i hemmet och som med en tillfällig vistelse på ett korttidsboende kan bo kvar i sitt hem. Syftet är att den enskilde återhämtar sig och kan återgå till bostaden.
 • Den som vårdas av en anhörig och där den som vårdar är i behov av avlastning. Syftet är att avlasta den som vårdar. Insatsen beviljas då som växelvård eller korttidsboende vid enstaka tillfälle

Syftet med korttidsboende är att tillfälligt tillgodose behov av vård och omsorg som inte kan ges i det ordinära boendet och/eller avlasta anhöriga som vårdar. En plats på ett korttidsboende kan ha flera olika syften. Av biståndsbeslutet ska därför brukarens behov, mål och uppdrag vara tydligt specificerat. Ett beslut om korttidsboende är tidsbegränsat.

En vistelse på korttidsboendet kan även vara i form av växelvård eller avlösning för anhörig som vårdar den enskilde. En plats på korttidsboende innebär en heldygnsomsorg där behoven av vård, omsorg, säkerhet, tillsyn och trygghet tillgodoses.

Personalen på korttidsboendet ska verka för att syftet och målen med insatsen uppfylls. Brukaren ska känna sig delaktig under perioden på korttidsboendet och tillåtas behålla sin personlighet och integritet samtidigt som hens behov av social stimulans tillgodoses av korttidsboendet.

Alla brukare som vistas på korttidsboende ska ges ett tryggt boende och en värdig tillvaro. Omvårdnaden ska bygga på respekt för brukarens självbestämmande och integritet, och ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med brukaren och/eller dennes närstående eller företrädare (god man eller förvaltare) om samtycke finns.

Omvårdnaden ska tillgodose brukarens personliga behov och önskemål, samt främja goda kontakter mellan brukaren, närstående och personalen. Omvårdnaden ska genomsyras av grundtanken att brukaren har förmåga att själv välja hur hen vill leva sitt liv.

Brukarens behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa aspekter ska respekteras. Såväl service, omsorg som omvårdnad ska utformas så att social isolering motverkas och brukaren får möjlighet att behålla sina funktioner. Omvårdnaden ska så långt som möjligt anpassas efter normal dygnsrytm.

 • Mediciner / medicinlista / dosett /dosdisp
 • Inneskor/halksockor
 • Ombyteskläder som tål tvätt 40-60 grader
 • Allting ska märkas med namn
 • Hjälpmedel (t ex rullstol, rullator eller annat du har behov av.
 • Hygienartiklar – duschtvål, schampo, tandkräm, tandborste ev. rakapparat och inkontinensskydd
 • Använder du telefon behöver du ta med egen mobiltelefon samt laddare
 • Personal ansvarar ej för pengar eller smycken.
 • Korttidsboendet står för sängkläder och handdukar.

 • Vid placering korttidsboende i avvaktan på särskilt boende/trygghetsboende, kan det ske att brukaren blir förflyttad till Älvbacka – rum som är tänkta för parboende används ibland som korttidsplats då dem är tillgängliga.
 • De dubbelrummen finns i tre olika avdelningar på Älvbacka som används för i avvaktan på särskilt boende/trygghetsboende, dessa rum delas med annan person.

 • Den som vistas Längst i korttidsboendet Gläntan i avvaktan på särskilt boende
 • Eller om det rum i Älvbacka redan vistas en person – blir valet mellan man och kvinna som varit längst på gläntan, detta då man delar rum på Älvbacka.
 • När man vistas på korttidsboende kan man inte tacka nej till SÄBO erbjudande, däremot kan brukaren ställa sig i kö för önskan om förflyttning till annan SÄBO i kommunen, alternativet åker brukaren hem. Brukaren blir ej kvar på korttids. Flytt till SÄBO sker samma dag som erbjudandet ges.
 • Adressändring/skriven på korttidsboende får inte förekomma och resulterar i utskrivning till hemtjänst och/eller anmälan till Skatteverkets folkbokföringsenhet