Lapplands överförmyndarnämnd

Pajala kommun ingår sedan 1 januari 2023 i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Jokkmokk kommun och Gällivare kommun.

Lapplands överförmyndarnämnd är namnet på den gemensamma organisationen där Gällivare kommun är värdkommun. Det innebär att den gemensamma nämnden och förvaltningen ingår i Gällivare kommuns organisation. Genom samverkan vill kommunerna långsiktigt upprätthålla god kompetens, kvalitet och rättssäkerhet och minska sårbarhet.  

Överförmyndarkansliet, för vars personal Gällivare kommun är arbetsgivare, har ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. Värdkommunen ansvarar för att nämndens hantering av dess allmänna handlingar sker i enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Värdkommunen ansvarar för slutarkivering av nämndens allmänna handlingar.

Nämnden ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Samtliga samverkande kommuner utser en (1) ledamot och en (1) ersättare var.

Representant överförmyndarnämnden 
Anita Sköld (M), ordinarie
Håkan Kero (KD), ersättare 

Mer information finns att läsa via länken nere till höger. 

Om överförmynderi

Varje kommun måste ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som organiseras genom en förtroendevald som väljs av kommunfullmäktige på fyra år.
Det huvudsakliga uppdraget är att se till att den som har god man eller förvaltare och barn som står under förmynderskap inte lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet.

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren.