""

Korgparken

Korgparken ligger mitt i centrum och på den högst belägna platsen i Pajala. Här finns möjlighet att bygga flerbostadshus.

""
Illustration: Lisa Wallin

Detaljplanens yta: 1,6 ha

Bostäder (torget):  1 935 kvm

Bostäder (7 – 9): 595 kvm

Bostäder (13): 770 kvm

Komplementbyggnad: 1 130 kvm

Områdets centrala läge gör att tillgången på offentlig samt kommersiell service är god. Både badhus och sporthall finns i direkt anslutning till Korgparken. Butiker, skola och förskola finns inom gångavstånd.

Kv. Haren 15

  • Tillkommande bebyggelse: Högsta våningsantal 6 våningar.
  • Byggrätterna begränsas till en bruttoarea på 2 600 m2 respektive 3 000 m2.
  • För att tydliggöra entrén till de centrala delarna av Pajala ska byggnaden på Haren 15 placeras i tomtgräns.

Kv. Medborgartorget 

  • Byggrätt med våningshöjd på 2 respektive 6 våningar.
  • Byggrätten på Medborgartorgets sydliga del (2 våningar) tillåter endast centrumfunktioner i bottenplan

Kryssmark i plan får endast bebyggas med uthus och garage. Höjden på bebyggelsen begränsas till 3,5 meter.

Det uppskattade behovet av parkeringsplatser (ca 160 st) kan tillgodoses inom planområdet. Under byggnationsskedet kan parkeringsbehovet behöva lösas utanför planområdet.

Från Korgparken är det gångavstånd till rekreationsytor som exempelvis Soltorget och strövområden längs Torne älv. Ungefär 400 meter öster om planområdet återfinns en lekpark.

Korgparken ligger i anslutning till Medborgarvägen, Förvaltningsvägen och Kengisgatan. Genomförande av planen innebär att trafikmiljön kommer att förändras.

  • Inom planområdet förekommer ledningar för el, vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme och fiber.
  • Planerad bebyggelse innebär att ledningar inom kvarteret Haren och Medborgartorget behöver flyttas
  • Inom planområdet finns en transformatorstation som distribueras av Vattenfall AB. Genomförande av planen innebär att transformatorstationen behöver flyttas.

Vegetationen inom detaljplaneområdet består av enstaka buskar och träd samt gräsbevuxen mark.

Den översiktliga bedömningen är att marken inom planområdet har goda geotekniska egenskaper