Projekt Livslust

Då kommunen tilldelats statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer och motverka ensamhet så görs en rad satsningar på kompetens, aktivering och samverkan med civilsamhället. Nedan följer en kortare beskrivning av några av satsningarna inom stöd- och omsorgssektorn.

Projekt livslust innebär att personalresurser tillförs för att arbeta med aktiviteter på våra äldreboenden i syfte att skapa meningsfullhet och gemenskap i vardagen. Projektet syftar också till att skapa lärdomar om aktiverande arbetssätt i verksamheterna som kan spridas inom organisationen.

Kompetenssatsningar i form av förflyttningsteknik, förstärkt introduktion och demensteam är några områden som planeras under året för att förbättra kompetensen och kvaliteten i verksamheterna.

Samverkan med civilsamhället (ideella föreningar, studieförbund, trossamfund etc.) lyfts i flera rapporter fram som ett viktigt arbete för att klara av nuvarande och framtida samhällsutmaningar. Vi ser förstärkt samverkan som en nyckel för att identifiera behov och möta utmaningar gemensamt. Under hösten 2021 kommer en inbjudan gå ut till organisationer i civilsamhället för information och diskussion om hur vi genom en förstärkt samverkan kan nå gemensamma mål.

Är du intresserad av att veta mer om något av ovanstående områden?

Uppsökande verksamhet gör sommaruppehåll from 20e juni och återkommer igen from 22 augusti.  Vår uppsökare Sara jobbar sommaren inom hemtjänsten men är på plats som uppsökare till hösten igen.