Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Livsmedelskontroll

Ansvaret för livsmedelskontrollen i Sverige delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket. Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen ska bedrivas

Bygg- och miljönämnden utför offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar, till exempel restauranger, butiker, kiosker eller skolkök. Maten som säljs eller serveras skall vara säker att äta, av god kvalité och redlighet skall råda vid livsmedelshanteringen. Kontrollen är riskbaserad och kommunens inspektörer besöker livsmedelsföretag för att se efter att de följer lagen och har en god egenkontroll av hanteringen.

Vid besöken undersöker inspektören hur det ser ut i lokalen och hur hanteringen sker. Inspektörerna följer en checklista för att få en likvärdig kontroll i hela kommunen. Efter denna kontroll lämnar inspektören ett utlåtande där det står vad inspektören kom fram till och vad företaget behöver göra för att följa lagen.

 

Frågor och svar

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta. Sanktionsavgiftens storlek kan för enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den bli från 5000 kr upp till 75000 kr. Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40000 kr.

Ja. Om du byter bolagsform från exempelvis enskild firma till ett aktiebolag måste du anmäla detta. Detta beror på att du byter bolagsform och får ett nytt organisationsnummer.

Nej. Däremot kan du behöva lämna in uppdaterade uppgifter om företaget till kontrollmyndigheten.

Ja. Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det och orsaken till det inträffade är exempelvis någon av orsakerna som listats nedan, måste du i regel betala en sanktionsavgift.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

De här reglerna gäller för serveringsställen fr.o.m. 1 juli 2021.

Lagen gäller till utgången av september 2021 (till och med den 30 september 2021).

Detta gäller enligt lagen:

 • Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till ska vara utformade så att trängsel undviks.
 • Besökare ska kunna hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Verksamheten i övrigt ska vara organiserad så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.
 • Det ska finnas rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förordningen gäller till utgången av september 2021 (till och med den 30 september 2021).

Förordningen reglerar vilka myndigheter som har mandat att meddela föreskrifter och ansvarar för tillsynsvägledning och samordning.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Följande föreskrifter gäller till och med den 30 september 2021, om inte Folkhälsomyndigheten dessförinnan beslutar om annat.

 • Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.
 • Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.
 • När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.
 • För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att
  − sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och
  − antalet besökare i ett och samma sällskap som sitter inomhus uppgår till högst åtta personer.
 • Om den grupp som besöker serveringsstället och sitter inomhus uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap om högst åtta besökare i varje sällskap. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.
 • Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.