Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnader för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialförvaltningen.

En beräkning görs där man tar hänsyn till dödsboets tillgångar, även andra uppgifter kan påverka stödet, maxbelopp är halvt prisbasbelopp. Kontakta alltid socialtjänsten innan ni beställer begravningen om ni ser att det inte finns tillgångar i dödsboet. Viktigt är att stoppa alla autogiro och inte betala några fakturor.

 • Kista med kistdekoration.
 • Urna.
 • Dödsannons.
 • Lättare förtäring vid minnesstund.
 • Gravsten, inskription på befintlig gravsten eller namnbricka.
 • Begravningsbyråns kostnader.
 • Övriga kostnader som kan tillkomma om personen ej var medlem i Svenska kyrkan, t.ex. officiant, musik.

När man räknar fram om personen är berättigad till bistånd så är det den totala kostnaden i samband med begravningen man tittar på, inga enstaka begravningskostnader.

I första hand ska dödsboets tillgångar på dödsdagen samt alla inkomster efter dödsdagen användas till att betala begravningskostnader. Därför är det viktigt att alla betalningsuppdrag från den avlidnes konton avslutas så snart som möjligt. Exempel på inkomster är pension, sjukersättning, lön, skatteåterbäring och försäkringsutbetalningar.

 • Om den avlidne var gift tar socialförvaltningen hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods när vi bedömer tillgångarna.
 • Makar, registrerade partners och sambon har ansvar för att efter förmåga stå för kostnader för makes/makas/registrerade partners/sambos begravning.
 • Likaså har föräldrar ansvar att efter förmåga stå för kostnader för minderårigt barns begravning.

 • Kapital och räntebesked på dödsdagen från banker. Gäller även efterlevande maka, make, registrerad partner eller sambo.
 • Uppgifter om inbetalningar som kommit in efter dödsdagen, kontoutdrag, m.m.
 • Försäkringsbrev.
 • Senaste inkomstdeklaration på fyra sidor. Gäller även efterlevande maka, make, registrerad partner eller sambo.
 • Senaste slutskattebesked och kontoutdrag från skattekontot. Gäller även efterlevande maka, make, registrerad partner eller sambo. 
 • Fakturor/Offerter och kvitton på betalning av begravningskostnad, gravsten och förtäring.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Bouppteckning eller Dödsboanmälan.

Om dödsboet beviljas bistånd till begravningskostnader och det efter dödsboets upprättande utfaller tillgångar såsom försäkringar, skatteåterbäring eller annan okänd tillgång, åligger det ombudet/dödsbodelägaren att till kommunen återbetala beviljat bistånd så långt tillgångarna räcker. Detta kan innebära att biståndet ska återbetalas delvis eller i sin helhet.

Kontakta handläggaren för ekonomiskt bistånd hur återbetalningen ska gå tillväga.