Förorenad mark

Det finns ett mycket stort antal områden i landet som är förorenade, och många är så förorenade att miljön och människors hälsa kan komma till skada. I de flesta fall gäller det tidigare industrier som har lämnat farliga ämnen kvar i mark och vatten. Länsstyrelsen arbetar med att inventera dessa områden samt att samordna åtgärder av de mest förorenade områdena.

I arbetet med undersökning och sanering av förorenade områden finns flera aktörer. Alla har olika roller och är mer eller mindre delaktiga beroende på i vilket skede ett område befinner sig. Den som i första hand är ansvarig för ett förorenat område är den som orsakat föroreningen, den så kallade verksamhetsutövaren, som ska ställa allt till rätta igen. Detta kan vara ett företag, kommunen, staten eller en privatperson.

Akut olycka

Vid olyckor till exempel kemikaliespill ska kommunens miljöförvaltning eller räddningstjänst kontaktas. Om man upptäcker en förorening på sin fastighet som kan orsaka skada på människor eller miljön ska tillsynsmyndigheten informeras. Tillsynsmyndigheten kan vara kommunen, Länsstyrelsen eller Generalläkaren, som har tillsyn över Försvarsmaktens verksamhet.