Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""

Arbeta inom skola och förskola

I Pajala kommun arbetar vi för att ge barnen verktyg som hjälper dem att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid. Varje barn ska få upptäcka, lära och vara utifrån sina egna förutsättningar.

Pajala har Sveriges bästa kommunala grundskola

Pajala kommun toppade Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex 2023. Föräldraalliansen Sverige är ett riksförbund för föräldrar och föräldrasammanslutningar. I deras grundskoleindex är det fyra kvalitetsområden som beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan i respektive kommun. 

De kvalitetsområden som används är:

  • måluppfyllelse
  • pedagogisk personal
  • hälso- och studiefrämjande resurser
  • fritidshemmen

Kvalitet, trygghet och delaktighet

En bidragande faktor till framgången tror Skolchefen Christina Karinen Sturk är det arbete som gjorts under tre års tid med att utveckla undervisningens kvalitet, förbättrad trygghet och delaktighet och ökade kunskaper.

- Där har vi fått stöd av Skolverket genom Samverkan för bästa skola. Uppdraget syftar till att höja kunskapsresultaten i skolan och öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Insatserna ska även öka likvärdigheten inom och mellan skolenheter.

Hon fortsätter:

- Det är mycket glädjande och handlar om ett väl utfört arbete av god kvalitet av all vår personal i våra skolor som skett över tid. Vi kan se det bland annat i måluppfyllelsen för elever i åk9 som gått stadigt uppåt de senaste tre åren. Våra politiker vill satsa på skola och förskola i hela Pajala kommun och de ger oss förutsättningar för att satsa på kvalitet. Vi ser fram emot en fortsatt satsning på skola och förskola framöver.

Det här kan du jobba som inom skola och förskola

Tillsammans med förskollärarna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. Barnen är i fokus i både planerings- och vardagsarbete. Ständig utveckling av verksamheten är viktigt för oss, och där är du med och påverkar.

Som förskollärare är du delaktig i ett team som jobbar för att ge barnen bästa möjliga start i livet. Dina insatser värdefulla för alla barnen i början av deras utvecklingsresa och du får bidra till en trygg omgivning. Vi jobbar mest av allt för andra - och varandra.

Det gemensamma målet med vårt arbete är att förskolan ska fungera så bra som möjligt för alla barn. Vi vill helt enkelt ge barnen verktygen att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid. 

Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen, med en god balans av omsorg och lärande. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.

Som lärare får du varje dag göra en insats som betyder något för eleverna och vara med och forma deras morgondag.

Du planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. Samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor är en viktig del av uppdraget. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens uppdrag och utvecklingsarbete.

Som specialpedagog får du varje dag bidra till alla elevers utveckling mot utbildningens mål och stötta kollegor eller hela arbetslag.

Du ger råd och stöd till arbetslag, enskilda individer och hela elevgrupper. Du gör utredningar och planerar insatser samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg.

Vid behov upprättar du handlingsplaner tillsammans med pedagogisk personal. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering.

Som skolkurator får du varje dag bidra till alla elevers psykosociala hälsa och ger handledning och konsultation till skolans personal.

Du genomför stödsamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

Du tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du har fokus på att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Som skolsköterska får du varje dag bidra till alla elevers hälsa och ge handledning och konsultation till skolans personal.

Du identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser och i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbetar du för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa.

Du tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

Som studie- och yrkesvägledare vägleder du elever och ger stöd och kunskap för att de ska kunna ta välgrundade val.

Du ger omvärldskunskap och insikt i arbetsliv, för att öka förståelsen om framtida arbetsliv. Samt förmedlar kunskap om olika utbildningssystem, för att visa på möjligheter med vidare studier.

Skolkarta