Förebygga brandspridning

Brandspridning mellan byggnader kan ske på olika sätt men det finns sätt att minska riskerna.

Brandspridning mellan byggnader kan ske genom direkt kontakt med flammor och den närliggande byggnaden, genom strålningsvärme från öppningar i den brinnande byggnaden eller genom så kallade flygbränder.

Enligt Boverkets Byggregler (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2002:19) gäller ett generellt krav att byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än fyra meter ska utformas så att risken för brandspridning till byggnaden på granntomten begränsas.

Detta kan ske genom brandtekniskt avskiljande konstruktioner eller skyddsavstånd alternativt en kombination av de två.