Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Affischering i samband med val 2022

För att få använda valaffischer behöver man förhålla sig till vissa regler. Med stöd av 46 § väglagen och 6 § lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar Länsstyrelsen i Norrbottens län de politiska partier som deltar i något av de rubricerade valen tillstånd till affischering utmed allmänna vägar inom Norrbottens län under tidsperioden den 14 augusti till och med den 18 september 2022.  Tillståndet när det gäller utom detaljplanelagt område (inom sådana områden söks tillstånd hos Polisen eller i förekommande fall hos respektive kommun).

Följande villkor gäller för tillståndet.

 • Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar,
  motortrafikleder och mötesfria landsvägar (”2+1-väg”) och
  inte heller på broar över sådana vägar.
 • Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser
  eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör
  placeras minst 75 meter från vägkorsningar och
  cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och
  trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte
  inom vägområdet.
 • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas
  med vägmärken eller trafikanordningar.
 • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2
  (kvadratmeter).
 • Valaffischer ska tas ned senast den 18 september 2022.
 • Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar
  nedskräpning.
 • I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell
  kommun (den kommunala nämnden som enligt väglagen
  fungerar som väghållningsmyndighet).
 • Vardera av de politiska partierna ansvarar för att partiets
  valaffischer tas ner innan utgången av ovan angivna
  tidsperioder.

Beslut från länsstyrelsen hittar du under fliken dokument längst ner till höger.

Längst ner till vänster hittar ni länk till kommunens regelverk som tar dig vidare till deras ansökningsblanketter.