Kvalitetsarbete

Inom socialtjänsten pågår det ständigt ett kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Från hösten 2020 arbetar kommunens MAS med kvalitetsfrågor avseende Hälso- och sjukvård. Inom socialtjänstlagens verksamhetsområde och LSS arbetar Socialt Ansvarig Samordnare, SAS, med kvalitetsutveckling.

En kvalitetsplan har antagits som främst utgår ifrån följande utvecklingsområden;

Utvecklingsområden

Arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling måste systematiseras. Alla våra processer beskrivs digitalt i ett verksamhetssystem. All personal skall kunna se hur deras arbete ska fungera utifrån en kvalitetssäkrad process. Ledningssystemet skall vara lättillgänglig för samtliga.

Med tanke på att fler och fler blir äldre behöver kommunerna utveckla det digitala stödet för att underlätta personalrekryteringen. Digitaliseringen i sig medför också många fördelar för brukaren. Delar av insatser och arbetsuppgifter kan ske digitalt. Detta gäller både det interna personalarbetet, men även det direkta arbetet med brukarna.

Kommunen utvecklar ständigt nya metoder till gagn för arbetet med de människor vi är till för. Här följer en kort redovisning av några metoder;

• IBIC. Individens behov i centrum. Utredning och verkställighet som ger insatser som individen behöver
• ESL. Ett självständigt liv. Stödja brukaren till större självständighet och delaktighet
• ABC. Alla Barn i Centrum. Gruppträffar med föräldrar till barn i åldern 3-12 år
• BBIC. Barnens behov i centrum. Utredningsmetod för att barn och föräldrar med hjälpbehov får insatser för att stärka familjens situation
• Lågaffektivt bemötande. Metod för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt
• Senior Alert. Verktyg för att stödja förebyggande vård avseende fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion
• BPSD. Genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom och därmed minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom

Tillsammans med regionen arbetar vi för att vården av äldre personer framgent mestadels skall ske i hemmet. I hemmet skall vården och omsorgen ges utifrån samverkan och där individens behov är utgångspunkten. Detta kommer att ytterligare säkra
kvalitén för den enskilde brukaren. Digitaliserade hjälpmedel är givna i detta arbete

Satsning på rehabiliterande insatser för att öka möjligheten för den enskilde att återgå till hemmet efter utskrivning från sjukhus. Men även för att kunna möjliggöra ett självständigare liv för den som bor i eget boende och som har behov av stöd för att klara av sin dagliga livsföring.