Regler för tillställningar i samlingslokaler

Denna information är en hjälp för dig som undrar hur mycket folk som samtidigt får vistas i en lokal.

Som ägare eller nyttjanderättshavare av en lokal är det du som är ansvarig för säkerheten i lokalen. Du ansvarar även för att inte för många personer samtidigt vistas där.

Det är viktigt att påpeka att nedanstående beräkningsmetoder bara är ett sätt att beräkna personantalet.

I komplicerade utrymmen kan mer avancerade metoder behöva användas. Om du vill ta in fler personer än vad nedanstående beräkningar visar måste en noggrannare utrymningsberäkning samt en översyn av det totala brandskyddet göras. En sådan görs lämpligen med hjälp av en speciell brandskyddskonsult.

Regler

Detta kan vara exempelvis restauranger, fritidslokaler, föreläsningssalar, större konferensrum.

Om lokalen inte uppfyller Regler för lokal för mer än 150 personer (se nedan) får aldrig mer än 150 personer vistas i lokalen samtidigt. Dock måste Regler för lokal för upp till 150 personer alltid följas.

Någon enkel metod för att beräkna exakt hur många personer som får vistas i lokalen finns inte utan är en bedömningssak.

Som ägare eller innehavare har du kanske själv en uppfattning om hur många personer som kan finnas i lokalen utan att det upplevs som för trångt.

Möbleringen spelar in. Finns det mycket möbler får färre människor plats än om det är lite möbler i lokalen.

Är du tveksam kan du alltid kontakta räddningstjänsten så kan vi diskutera oss fram till ett lämpligt personantal.

 1. Det skall alltid finnas minst två av varandra oberoende vägar ut ur lokalen.
 2. Bredden på varje utrymningsväg bör vara minst 1,2 meter. Från små lokaler kan bredden 0,9 meter accepteras.
 3. I en utrymningsväg får inget materiel finnas. Bord, stolar, sopor får aldrig någonsin lagras i en utrymningsväg. Det får aldrig finnas någonting som står framför en utrymningsväg.
 4. Dörrar i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna med dörrhandtag eller panikregel. Dörren skall alltid gå utåt och kunna öppnas utan nyckel.
 5. Utrymningsvägarna ska vara markerade med belysta eller genomlysta skyltar. Om utrymningsvägen inte kan ses från hela lokalen skall den kompletteras med vägledande skyltar som visar i vilken riktning man skall gå för att hitta utgången.
 6. I lokalen ska finns en skylt som visar hur många personer inkl. personal som samtidigt får vistas i lokalen.
 7. Brandsläckare ska finnas i lokalen. De ska vara lätt åtkomliga och vara utmärkta med synliga skyltar.
 8. Ansvarig person ska informera lokalens personal om vad som ska göras vid en brand och fördela olika uppgifter.
 9. All personal och arrangörer ska vara informerade om gällande brandskyddsregler för den aktuella lokalen.
 10. Offentlig tillställning kräver alltid polistillstånd.

För lokaler som tar in mer än 150 personer ställs särskilt höga brandskyddskrav. Kontrollera därför om lokalen uppfyller Regler för lokal för mer än 150 personer.

Om lokalen inte uppfyller dessa regler kan det inte bli aktuellt att ta in fler än 150 personer. Om lokalen uppfyller dessa regler kan personantalet beräknas enl. nedan:

 1. 150 personer per dörrmeter
 2. Ta bort den största utrymningsvägen (antag att den blockeras av en brand). Räkna 300 personer per dörrmeter för resterande utrymningsvägar.

Beräkna personantalet enligt både alternativ 1 och alternativ 2. Det lägsta personantalet gäller.

Exempel: Du har en lokal med två dörrar ut. Den ena dörren är 1,20 meter bred och den andra dörren är 2,10 meter bred.

 1. Totalt har du alltså 3,30 meter dörrbredd i lokalen (1,20 + 2,10)
  3,30 m x 150 pers/dörrmeter = 495 personer
 2. Ta bort den bredaste dörren (2,10 dörren). Beräkna 300 personer/dörrmeter för resterande dörr:

        1,20 meter x 300 pers/dörrmeter = 360 personer

Här är det alltså det lägsta personantalet, 360 personer, som gäller.

För lokaler med publik sittandes på stolar placerade i rader som under konserter, föreläsningar i idrottshallar och föreställningar så måste du räkna på två sätt.

1) Utrymningsvägarnas bredd och antal enligt ovan och dels på hur många stolar som får plats i lokalen. Det är sedan det lägsta personantalet som gäller.

Stolarna skall delas in i ”kvarter” med 1,2 till två meter breda gångar emellan (beroende på lokalens storlek och antalet personer).

Det skall även finnas lika breda gångar längst fram vid scenen, längst bak samt vid kanterna i lokalen.

Kvarteren bör bestå av max 10 rader och vara max 15 meter breda (dessa mått är inte exakta utan detta bör bedömas med sunt förnuft från fall till fall).

Du räknar ut personantalet genom att beräkna hur många stolar som får plats på denna yta.

Stolarna skall även kopplas samman fem och fem så att de inte välter vid en utrymningssituation.