""

Tranan

Tranan är beläget ca 650 meter söder om Pajala centrum. Här finns möjlighet att bygga ett flerbostadshus i två våningar.

""
Illustration: Lisa Wallin

 Detaljplanens Yta: 4 500 kvadratmeter

Bostäder: 1 000 kvm

Komplementbyggnad: 300 kvm

 

 

Tranan ligger ca 650 m från Pajala centrum där majoriteten av offentlig och kommersiell service finns. I närheten finns ishall, sporthall samt fotbollsplan.

Det finns möjlighet att bygga ett nytt flerbostadshus på två våningar. Uppskattningsvis bör cirka 10 till 14 lägenheter rymmas inom planområdet.

  • Byggnadsarea: max 600 m2.
  • Huvudbyggnad placeras minst 5 meter från tomtgräns.

Parkeringsbehovet försörjs på den egna fastigheten. Garage/carports samt uthus får anläggas i plankartan utpekad kryssmark. Parkeringsplatser får anläggas på u- området.

Från planområdet är det gångavstånd till rekreationsytor.

Tranan ligger strax öster om Soukolovägen. I naturområdet ges möjlighet till att anlägga en gång- och cykelväg.

Inom planområdet förekommer ledningar för el, vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme och fiber. Anslutningspunkter till ovanstående anvisas av respektive leverantör. Möjlighet till bergvärme finns.

Marken är bevuxen med sly och gräs. Marken består i övrigt av vägmark samt ianspråktagen tomtmark för småhusändamål

Marken inom planområdet är relativt flack och marken sluttar svagt mot öst, sydöst. Den översiktliga bedömningen är att markförutsättningar för bebyggelse på platsen är god.