Brandskyddsregler för hotell och vandrarhem

Hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar är verksamheter som kan medföra risk för uppkomst av brand eller för spridning av brand.
De omfattar ett stort antal personer och även sovande gäster, som befinner sig i en för dem okänd miljö.

Informationsmaterialet är upprättat för att underlätta processen kring brandskyddet för såväl befintliga hotell eller vandrarhem som för nybyggda.

Regler

I dagsläget krävs tillstånd av polisen för hotellrörelse när uthyrning sker av mer än fem gästrum eller nio bäddar. Brandskyddskrav ställs vid dessa anläggningar fullt ut enligt Boverkets byggregler, BBR. Brandskyddskraven vid andra anläggningar, med t.ex. fyra gästrum eller sju bäddar, har Boverket redovisat i brev till Räddningstjänsten 2003.

Definition enligt Boverket (diarienummer 2003 000120) ”Termer som inte särskilt förklaras i huvud-författningarna eller i byggreglerna, har den betydelse som anges i Tekniska nomenklatur-centralens publikation Plan och byggtermer 1994, TNC 95 (se BBR 1:6)".

Hus eller del därav som inrymmer möblerade, tillfälliga bostäder avsedda för yrkesmässig uthyrningsverksamhet.

Enligt BBR 5:372 skall hotell av denna storlek förses med utrymningslarm. Under vissa förutsättningar skall utrymningslarmet även kunna aktiveras automatiskt.

Om hotellverksamheten är uppdelad i flera mindre byggnader med mindre än fem rum per byggnad; och det inbördes avståndet är sådant att en brand i en byggnad inte kan påverka utrymningssäkerheten för övriga byggnader kan man ifrågasätta om kravet på utrymningslarm är aktuellt.

Eftersom BBR reglerar byggnadens utformning är det Boverkets uppfattning att kravet på utrymningslarm kan anses gälla per byggnad.

Utrymningslarm och automatiskt brandlarm är ur säkerhetssynpunkt att rekommendera även i mindre hotellbyggnader.

Eftersom brandvarnare är ett krav i bostäder kan det generellt ses som en lägsta nivå för detektering och varning vi brand i byggnader med sovande personer.

Denna tolkning har även Räddnings-verket gjort i sitt allmänna råd om brandvarnare 2001:1.

Enligt BBR är kraven för hotellverksamhet att hotellen exempelvis ska ha egna brandceller, utrymningslarm och inte ha fönsterutrymning.

Då en verksamhet har bäddar för övernattning men inte tar betalt av de boende klassas verksamheten som bostad.

Vid befintliga hotell som uppförts innan Boverkets Byggregler började gälla 1994 skall brandskyddet utformas enligt Statens räddningsverks allmänna råd. Kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar ska finnas (SRVFS 2008:3).

Det allmänna rådet kan laddas ner från Räddningstjänstens hemsida.
Vid tillfällig övernattning i exempelvis gymnastiksalar, bygdegårdar eller liknande gäller Räddningstjänstens policy Regler för tillfällig övernattning.