Kontaktperson och kontaktfamilj

Kontaktperson och kontaktfamilj är insatser som regleras av socialtjänstlagen. Att ha kontaktperson eller kontaktfamilj är frivilligt och innebär ett stöd för den enskilde.

Kontaktperson
En kontaktperson ska arbeta i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Kontaktpersonens uppdrag kan se mycket olika ut, allt styrs av den enskildes behov. Några exempel är att: träffa den enskilde någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet, lyssna, finnas till och vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende eller hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter.

Kontaktpersonen är någon som lyssnar, uppmuntrar till fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för att den enskilde bättre ska kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende och att den enskilde känner trygghet i kontakten. Det är viktigt att möte den enskilde och dennes livssituation med respekt.

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar emot barn eller ett syskonpar i sitt hem vissa dagar varje månad, oftast regelbundet och helger. En vanlig omfattning är en  helg i månaden eller varannan helg. Att vara kontaktfamilj är ofta en tidig insats för barnet eller ungdomen. Insatsen innebär att barnet/ungdomen får stimulans och erbjuds aktiviteter utanför hemmet. En kontaktfamilj kan bestå av vuxna som är gifta, sammanboende eller ensamstående. Det förekommer även att vi har behov av kontaktfamiljer som kan göra "skräddarsydda" uppdrag, med utökad omfattning och ibland inriktat även mot barnets familj.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?
Det finns inga särskilda utbildningskrav för kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Vi söker lämpliga "helt vanliga" vuxna och familjer med alla möjliga bakgrunder och erfarenhet. Vi behöver bredd för att kunna matcha rätt kontaktperson och kontaktfamilj med rätt uppdrag. Som kontaktperson och kontaktfamilj är det viktigt att du/ni tänker på att du/ni är en förebild för den enskilde.

Det är en fördel om du/ni har erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang, tid och plats. Du/ni måste leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda barnet/den unga en bra miljö. Som kontaktperson och kontaktfamilj blir man tillfrågad om uppdrag när ett behov finns. Du/ni kan tacka nej till uppdrag.

Stöd och handledning
Socialsekreteraren som ger dig uppdraget ska handleda och stötta dig så att syftena med stödet kan uppnås. Samarbetet mellan kontaktpersonen och socialsekreteraren är mycket viktig. Om planen som socialsekreteraren gjort inte fungerar eller fullföljs, måste kontaktpersonen informera om detta.

Sekretess
Som kontaktperson/kontaktfamilj omfattas du/ni av sekretesslagstiftningen. Du/ni får alltså inte prata med andra om den du är kontaktperson/kontaktfamilj för, inte om dennes person eller förhållanden. Sekretessen gäller förstås inte mot socialsekreteraren, som måste få information för att kunna följa upp hur insatsen fungerar.

Ersättning
Som kontaktperson och kontaktfamilj får man arvodes- och omkostnadsersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter och hur ofta man träffas. I Pajala följer vi Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.

Intresseanmälan
Om du vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj? Gör en intresseanmälan via mail, brev eller ring oss. 

Socialförvaltningen gör en lämplighetsbedömning genom en intervju, referenskontakter samt kontroll av social- och polisregister

Vill du ansöka om kontaktperson eller kontaktfamilj?
Känner du att du har behov av en kontaktperson eller kontaktfamilj kan du kontakta en socialsekreterare för att göra en ansökan.