Skrotbilar är farligt avfall

Det är inte tillåtet att överge bilar ute i naturen. Uttjänta och övergivna motorfordon skräpar inte bara ner utan kan även skada växter och djur genom de miljöfarliga ämnen de innehåller. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. En skrotbil utgör en risk för både miljö och människor och är därför ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning.

Producentansvar

  • Det finns ett producentansvar för uttjänta bilar, som innebär att det är tillverkaren eller den som fört in en bil i Sverige är skyldig att ta emot den gratis och se till att den tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. En auktoriserad bildemonterare ser till att material och komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Om bilen saknar väsentliga delar, som exempelvis växellåda eller motor får producenten dock begära skälig ersättning för skrotningen.
  • Du kan lämna din uttjänta bil till bilskroten gratis om bilskrotningen ingår i mottagningsställe för bilproducenternas nätverk som heter Bilretur (se kontaktuppgifter under länkar nedan). Du kan även lämna ditt fordon till en auktoriserad bilskrot som inte ingår i bilproducenternas nätverk men då kan en kostnadsfri skrotning inte garanteras.

Klagomål om skrotbilar

Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på en olämplig plats eller på privat mark. Du som fastighetsägare får inte själv flytta en skrotbil som lämnats på din fastighet. Du ska alltid själv försöka kontakta fordonsägaren och uppmana denna att flytta fordonet. Om det inte är möjligt att kontakta ägaren, eller om ägaren inte kan eller vill flytta fordonet kan ärendet anmälas till kommunen som har rätt att flytta bilen enligt lagen om flytt av fordon.

Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen.

Som regel gäller följande vid skrotbilsanmälningar:

  • Skrotbilar som påträffas på allmänna platser, gator och torg anmäls till Bygg- och miljöavdelningen (detta görs under länkar "Flytt av fordon").
  • Om fordonet återfinns efter Trafikverkets vägar anmäls det till Trafikverket (se kontaktuppgifter under fliken länkar nedan).
  • Skrotbilar i naturmark anmäls till Bygg- och miljöavdelningen (detta görs under länkar "Flytt av fordon").
  • Skrotbilar som återfinns på tomtmark anmäls först och främst till markägaren. Om fastighetsägaren väljer att inte åtgärda skrotbilar som finns uppställda på fastigheten kan Bygg- och miljöavdelningen kontaktas för vidare handläggning.