Brandskyddsregler i serveringslokaler

För att få tillstånd att servera alkohol krävs enligt Alkohollagen att såväl lokal som verksamhet uppfyller krav på god brandsäkerhet.

Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten samt att det bedrivs systematiskt brandskyddsarbete.

Regler

Kontrollera med fastighetsägaren om det finns en brandskyddsdokumentation för fastigheten.

Vid ny- och ombyggnation ska en brandskyddsdokumentation upprättas i enlighet med Boverkets föreskrifter.

Denna beskriver vilket brandskydd som byggts in i fastigheten. Exempelvis  brandceller, utrymningsvägar, ytskikt, larm, max personantal och släckutrustning.

Fastighetsägaren ska även kunna redovisa hur brandskyddet i fastigheten är utformat byggnadstekniskt.

SBA innebär att verksamheten eller ägaren på ett organiserat sätt aktivt planerar, genomför och följer upp sitt brandskydd.

Brandskyddet som exempelvis brandlarm, utrymningsvägar, släckanläggning och brandsceller ska kontrolleras kontinuerligt.

Det innebär också att verksamheten ska ha ett fungerande organisatoriskt brandskydd med plan för utrymning, utbildning av personal och delegerat säkerhetsansvar.

Varje restaurang bör skaffa sin egen dokumentation. Det enklaste är att själv sätta ihop en SBA-pärm. Exempel på hur ett SBA kan utformas går att finna på Internet.

Alternativt kan ett säkerhetsföretag hjälpa till med att ta fram en pärm. Är företaget anslutet till Sveriges restaurang- och hotellföretagare finns en pärm att köpa från dem.

Att löpande göra kontroller och åtgärda eventuella brister är det viktigaste för att säkerhetsarbetet ska fungera och det går alltid att rådfråga räddningstjänsten om råd. 

En del verksamheter där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand har särskilda krav på kontroll av brandskyddet är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse till Räddningstjänsten.

Detta krav regleras i Räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).

Restauranger och andra liknande verksamheter som har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal har detta krav på sig.

Den skriftliga redogörelsen är en sammanfattning av hur lokalerna är utformade samt hur verksamhetens brandskydd är organiserat.

Särskild blankett kommer inom kort finnas tillgänglig via E-tjänster. 

Om gasol ska användas stadigvarande för matlagning eller uppvärmning krävs tillstånd. Tillståndsansökan skickas till Räddningstjänsten.

Ska gasol användas vid festivaler eller tillfälliga publika evenemang ska en skriftlig anmälan om detta göras till räddningstjänsten senast två veckor innan arrangemanget.

Information angående gasolhantering i publika lokaler återfinns på Räddningstjänstens hemsida.

På hemsidan finns även blanketter för tillståndsansökan samt anmälan vid festivaler eller andra tillfälliga evenemang. Där finns även tips på vad som är särskilt viktigt att tänka på för en restaurangägare finns på Räddningstjänstens hemsida där det även finns tips på hur.

Stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten får endast meddelas om lokalerna i sin helhet är godkända utan anmärkning av Räddningstjänsten.

Det är den sökande tillsammans med fastighetsägaren som ska se till att lokalerna är rätt utformade och utrustade. Samt att rätt dokumentation finns tillgänglig innan kontrollen.

När dokumentationen som beskrivits tidigare är klar kontaktar den tillståndssökande Räddningstjänsten för tillsyn.

Räddningstjänsten kontrollerar på plats om serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt. I lämplighetsbedömningen ingår såväl lokalens brandskydd som verksamhetsutövarens sätt att bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten får endast meddelas om lokalerna i sin helhet är godkända utan anmärkning av Räddningstjänsten.

Om brister konstateras som behöver åtgärdas noteras detta i ett tillsynsprotokoll som sedan skickas till den sökande. Kopia på protokollet skickas alltid till alkoholhandläggare.

Därefter är det upp till den sökande att se till att åtgärderna vidtas och att genom skriftligt intyg till Räddningstjänsten påvisa att lokalen nu är åtgärdad. När lokalen är godkänd utan anmärkningar skickar Räddningstjänsten ett utlåtande till alkoholhandläggaren.

Uppfylls brandskyddskraven fullt ut redan vid tillsynen noterar Räddningstjänsten i tillsynsprotokollet att lokalen ur brandskyddssynpunkt är lämplig för servering av alkohol.

Om mindre avvikelser som inte behöver åtgärdas omederbart noterats vid tillsynen kan alkoholtillstånd villkoras.

Avvikelserna följs då upp av alkoholhandläggaren. Huvudregeln är dock att lokalen ska vara godkänd utan anmärkning innan alkoholtillstånd ges.

Information om tältservering, utomhusevenemang och fyrverkerier finns på Räddningstjänstens hemsida.