Bostadsförsörjningsprogram

Kommunfullmäktige i Pajala kommun antog den 8 april 2024 kommunens bostadsförsörjningsprogram. Pajalan kunta lähettää tiedon, että kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.4.2024 hyväksyä asuntosuunnittelun liitteessä esitetyn asuntotarjontaohjelman.

Bostadsförsörjningsprogrammet från 2013 ska ersättas med en ny som tar sikte på den samhällsutveckling och efterfrågan på bostäder som råder i Pajala kommun.

Det framgår av Bostadsförsörjningslagen (lag 2000:1383) att det är kommunen som har huvudansvaret för bostadsförsörjningen i kommuner.

Den 1 oktober 2022 ändrades Bostadsförsörjningslagen vilket bland annat innebär att det åligger kommunen att analys vilka bostadsbehov som inte kan tillgodoses på den lokala marknaden. En sådan analys ska grundas på underlagsmaterial som tillhandahållits av Boverket.

Kommunens bostadsförsörjningsprogram är från 2013 och utgör inte längre ett användbart planeringsverktyg inom fysisk planering eller lever upp till de lagkrav som ställs på ett bostadsförsörjningsprogram.

Bostadsförsörjningsplanen ska minst innehålla riktlinjer avseende:

1) kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

2) kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.

3) hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

I syfte att tillgodose allas behov av en bra bostad, finns i ”Handlingsplanen, DEL V” utpekade mål/riktlinjer och åtgärder som kommunen ska arbeta efter.

Föreslagna mål/riktlinjer och åtgärder i handlingsplanen ger ett planeringsunderlag som belyser:

  • hur man ska ta tillvara det befintliga bostadsbeståndet i Pajala kommun.
  • i vilken utsträckning kommunen behöver bygga nya bostäder för olika målgrupper.
  • samt vilka bostadsbehov som inte kan tillgodoses på den lokala marknaden.
  • och utifrån vilka övergripande planeringsstrategier som kommunen målinriktat behöver arbeta med.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska kontinuerligt uppdateras, åtminstone varje mandatperiod ska aktualiteten i bostadsförsörjningsprogrammet utvärderas och anpassas efter rådande förhållanden i kommunen. Om förutsättningarna förändras ska nya Mål/riktlinjer och åtgärder upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett omfattande utredningsmaterial som även ligger till grund för det kommande översiktsplanearbetet men en komprimerad version av bostadsförsörjningsprogrammet är under framtagande, en populärutgåva.

Du finner bostadsförsörjningsprogrammet i fliken nedanför men den finns även tillgänglig i en utskriven version i Kommunhuset, receptionen, Medborgarvägen 4.

Nu finns en framtagen komprimerad populärversion av bostadsförsörjningsprogrammet, en s.k. lightversion. Klicka på fliken nedanför så kommer den upp. Den finns tillgänglig även i en utskriven version på biblioteket i Pajala,  Biblioteksvägen 1.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Helena Majforsen, samhällsplanerare.