Skyltar och ljusanordningar

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad eller en annan anläggning eller fristående på marken. Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång. Att flytta en skylt kan till exempel innebära att en befintlig skylt byter placering på byggnaden eller på marken. Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende. Utseendeförändringar kan till exempel vara att texten, färgen eller ljusstyrkan ändras. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är väsentlig.

Undantag från lovplikten inom detaljplanelagt område

Det finns vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

  • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
  • En skylt inomhus
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
  • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område krävs det vanligtvis inte bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Områden där undantaget från bygglovsplikt inte gäller

Vissa av undantagen från lovplikt för skyltar gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller:

  • Skyltar med en area på högst 1,0 kvadratmeter
  • Orienteringstavlor med en area på högst 2,0 kvadratmeter

Tillstånd för skylt enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Det krävs tillstånd av kommunen för att sätta upp skyltar där allemansrätten gäller. Det kan t.ex. vara skyltar för att stänga allmänheten ute från ett visst område. Dessa skyltar kräver tillstånd eftersom allmänheten ska kunna vistas i områden för friluftsliv. Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl.

Övriga tillstånd

Samtliga åtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd. Åtgärder inom vägområden kräver även tillstånd från väghållaren exempelvis en vägförening, Trafikverket eller kommunen.

För placering av skylt på offentlig plats, såsom exempelvis gator och parkmark, inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polismyndigheten. Kommunen har dessutom en lokal ordningsföreskrift. I den finns regler för till exempel skyltar, affischer, banderoller, ljusanordningar, markiser och flaggor.

Utanför detaljplanelagt området krävs det tillstånd från Trafikverket att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom, intill eller inom 50 meter från ett vägområde till en allmän väg.

Utanför detaljplanelagt område krävs det tillstånd från länsstyrelsen att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Inom ett strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Taxor och avgifter

För ansökan och anmälan tar Bygg- och miljönämnden ut en avgift. Den baseras på kommunfullmäktiges antagna taxa. Du kan läsa mer om taxa och avgifter under länkar "Taxor och avgifter".

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren

Bygglovshandläggare

Erik Waara