Marklov

Inom detaljplanerat område krävs marklov vid schaktning eller fyllning så att den aktuella marknivån avsevärt ändras. Om planen anger en speciell marknivå för platsen krävs inget lov för att schakta eller fylla till den nivån. Marklov kan även behövas för trädfällning och skogsplantering. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygg- och miljöchef

Maria Alldén