Obligatorisk Ventilationskontroll

Bygg- och miljönämnden ansvarar över tillsynen att byggnadens ägare utfört sin funktionskontroll av ventilationssystemet och åtgärdar eventuella brister.

Funktionskontrollen av ventilationen i byggnaden måste utföras av en sakkunnig funktionskontrollant. Kontrollanten ska vara certifierad av certifieringsorgan som är ackrediterad. Besiktningen ska protokollföras och skickas både till byggnadens ägare och kommunens byggnadsnämnd. Besiktningsmannen ska också skriva ett intyg som ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Av protokollet ska det framgå: vilket aggregat som är kontrollerat, eventuella åtgärder som behöver göras för att ventilationen ska uppnå godkänd standard, på vilken fastighet byggnaden ligger, när kontrollen är utförd och när nästa kontroll ska göras.

Om kontrollen visar att ventilationen inte är godkänd ska byggnadsnämnden vidta åtgärder gentemot fastighetsägaren.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren