Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Parkeringstillstånd

Du som har en funktionsvariation som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd. Ansökan prövas i den kommun du är folkbokförd. Ansök hos Bygg och Miljö, via växeln 0978-120 00, e-post: byggmiljo@pajala.se

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Behovsgrupper

Förare
De bakomliggande orsakerna till rörelsehindret kan vara av olika slag. Avgörande för att parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand till eller från fordonet på plan mark och med de eventuella hjälpmedel som står till förfogande.

Ex. på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd för person som själv kör fordonet:

 • Fysisk funktionsnedsättning som nedsatt gång- och rörelseförmåga som medför att sökande är rullstolsburen
 • Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande, trots hjälpmedel för förflyttning inte klarar gå 100m utan en eller flera vilopauser.
 • Psykisk funktionsnedsättning som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor, eller inte kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning som t.ex. bilen. En sådan nedsättning ska vara väl styrkt av specialistläkare.

Passagerare
Utgångspunkten är att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Dessutom krävs att det föreligger särskilda skäl som alltid ska kunna styrkas av läkare.
Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar av att bli avsläppt intill fordonet eller vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar fordonet. Enligt Transportstyrelsen ska den sökande ha ett så betydande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund. Transportstyrelsen menar att den sökande ska vara värnlös, det vill säga att sökande inte på något sätt kan kommunicera, förflytta sig eller värja sig mot fara.
Ex. på särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad person som är passagerare och inte själv kör fordonet:

 • Olika rörelsehinder som medför att sökande inte ens korta stunder kan klara sig på egen hand utan behöver ständigt stöd eller tillsyn av föraren. Exempel kan vara svår balansrubbning, svår yrsel, förvirringstillstånd samt stark psykisk oro som är väl styrkt av specialistläkare.
 • Rullstolsburen person med svåra förlamningar och som saknar förmåga att påkalla hjälp.
 • Små barn som är i behov av omfattande utrustning som är svår att förflytta längre sträckor utan för fordonet.

När kan parkeringstillstånd inte beviljas?

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas för tillfälliga rörelsehinder eller sjukdomar. Parkeringstillstånd kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att rörelsehindret blir besående, eller en varaktighet på minst sex månader efter individuell prövning Rörelsehinder som endast medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand under korta perioder berättigar i regel inte till parkeringstillstånd.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas enbart på grund av magproblem eller tarminfektion som medför att en person kan få akut behov av toalett.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för parkeringstillstånd.
  Bedömning utgår alltid ifrån gångförmågan på plan mark när personen inte har något att bära.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Passagerare som endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning till rullstol kan inte beviljas parkeringstillstånd, eftersom förflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen
 • Parkeringstillstånd kan inte beviljas till synskadad person utan rörelsehinder.
 • Små barn som har ett normalt behov av en vuxen för att kunna förflytta sig beviljas som regel inte parkeringstillstånd. Ett äldre rörelsehindrat barns förhållanden kan jämföras med vad som gäller för en vuxen som rädas som passagerare.

 

Avslag och överklagande

Vid avslag skrivs alltid en beslutsmotivering. Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas till Länsstyrelsen där en fullständig prövning görs. Vid avslag bifogas information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Överklagandet skall skickas till kommunen inom 3 veckor från det att den enskilde fick del av beslutet. Kommunen avgör om överklagandet inkommit i rätt tid och om det ska skickas vidare till länsstyrelsen. Nästa instans för överklagande är hos Transportstyrelsen. Enligt 6 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor får Transportstyrelsens beslut inte överklagas. Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 26 maj 2016, mål 4047-15, funnit att ett beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade rör en civil rättighet i Europakonventionens mening och kan överklagas till allmän