Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Elevhälsan

Skolan ska bedriva verksamhet där elever utifrån förmåga och förutsättningar kan tillgodogöra sig undervisning, utvecklas och få verktyg för fortsatta studier och yrkesliv. Det centrala elevhälsoteamets uppgift är att stödja skolorna i det arbetet. Elevhälsoarbetet ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. I det åtgärdande arbetet hanterar man problem som uppstått i en grupp eller hos en individ. 

Bred kompetens

Pajala kommun har en central elevhälsa. Det gör det möjligt för alla elever i grundskolan och gymnasiet att få samma tillgång till den specialistkompetens som finns. Förutom skolsköterska och skolläkare har eleverna genom skolhälsan tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer och skolpsykolog. Även studie- och yrkesvägledningen sorterar under elevhälsan.

Samarbete mellan rektor och elevhälsoteamet

Rektor leder, organiserar och följer upp elevhälsoarbetet på sin skola. Där finns tillgång till ett lokalt elevhälsoteam, EHT. EHT arbetar för att undanröja hinder för elevers utveckling och lärande, till exempel elevens svårigheter, elevers föreställningar om sina egna förutsättningar, gruppdynamik, skolmiljö och samarbete mellan hem och skola. Rektor är den som utifrån skollagen beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas.

Resurs för skola, elever och vårdnadstagare

Till oss i elevhälsoteamet kan du som elev vända dig med frågor eller funderingar. Vi finns för att stötta och ge dig rådgivning i frågor som du känner att du behöver prata med en utomstående vuxen om. Även du som vårdnadshavare är välkommen att vända sig till oss om du behöver råd och stöd kring ditt barn. Vi vet att ett förtroendefullt samarbete med dig som vårdnadshavare är viktigt för att vi i skolan ska lyckas med vårt uppdrag att stödja ditt barn under skoltiden. Vi ser elevhälsoarbete som ett ”tillsammansarbete”, där skolans personal, elever, vårdnadshavare och andra aktörer som tillexempel socialtjänst och polis, samverkar för att koppla samman hälsa och lärande för att nå målet ”En skola för alla”.

Hur man framför klagomål

Om du är missnöjd med Elevhälsans insatser kan du framföra klagomål. Här kan du läsa mer om hur det går till.