""

Fritidsbidrag

Pajala kommun vill främja aktiva föreningar och bemödar sig om att fördela de tillgängliga resurserna så att barn- och ungdomsverksamheten gynnas. Kommunalt bidrag utgår till ungdomsverksamhet som bedrivs av lokalavdelning ansluten till riksorganisation, efter att föreningen ansökt och delgett årsredovisningar, verksamhetsplan och föreningsuppgifter.

Fritidsbidrag

Bidraget bestäms utifrån antal medlemmar som betalar minst 15 kronor i medlemsavgift - för barn under 15 år minst 10 kronor.

Bidraget bestäms utifrån antalet sammankomster där minst 3 deltagare mellan 7 – 20 år närvarar. Bidraget fördelas två gånger per år mellan föreningar som lämnat ansökan där föreningen redovisar deltagare på sammankomsterna och redovisningen skall vara nämnden tillhanda senast 15/2 och 15/8.

Bidraget beviljas till föreningar som själva underhåller idrottsanläggningar som nyttjas av barn och ungdom. Resurserna fördelas mellan de föreningar som hos utskottet ansöker om bidrag senast den 30/4. Eventuella kostnader för el inräknas i stödet.

För administrationslokaler utgår bidrag med 80% av maximal hyreskostnad om 12 000 kr per år. Bidraget utgår efter godkännande av nämnden. Bidraget utgår ej till kommersiell verksamhet.

Bidrag till föreningar som ersätter barns- och ungdomars (7 – 20 år) resor till idrottsanläggningar utgår ersättning för egen bil med 10 kr/mil och vecka. Vid anlitande av bussar utgår bidrag med belopp motsvarande total nedlagd kostnad. Samåkning gäller som huvudprincip. Bidraget betalas ut till förening två gånger per år mot inlämnad räkning. 

Bidrag utgår med ersättning för kursavgift och 30% av resekostnad utbetalas mot uppvisande av verifikat, dock senast 30/11.

Bidrag till lägerverksamhet anordnade av Norrbottens idrottsförbund utgår med avtalad lägeravgift per deltagare och vecka.

Bidrag utgår till förening som har tävlande barn och ungdom på kommun-, distrikt- och svenska mästerskap efter ansökan senast 15/2 eller 15/8.

Bidrag fördelas mellan föreningar som annordnar fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdom under kvällar och skollov utanför Pajala centralort och som inkommer med ansökan senast 30/4.