""

Slåtterbacken Västra

Slåtterbacken V är beläget i Pajala centralort och ligger i anslutning till bostadsområdena Slåtterbacken samt Tallbacken. Här finns möjlighet att bygga flerbostadshus eller radhus.

Illustration: Lisa Wallin

Detaljplanens yta: 4000 m2

Bostäder: 1900 kvm

Komplementbyggnad: 115 kvm

 

 

 

 

Slåtterbacken V ligger cirka 850 meter väster om Pajala centrum där service och skola i huvudsak ligger. Två förskolor ligger i anslutning till området. Idrottsmöjligheter på Rianområdet återfinns sydöst om planområdet och kan nås på ett trafiksäkert sätt via passage under väg 99. Nordväst om planområdet återfinns Pajala hälsocentral.

 • I planområdet tillåts byggnader med en högsta nockhöjd om 10 meter.
 • Flerfamiljbostadshus
  • Exploateringsgrad: bruttoarea max 1000 m².
  • Huvudbyggnader: byggnadsarea max 450 m².
  • Komplementbyggnader: 100 m².
 • Radhus
  • Exploateringsgrad: bruttoarea max 175 m² per fastighetsarea.
  • Huvudbyggnader byggnadsarea max 80 m².
  • Komplementbyggnader om 15 m².
 • Ytterligare komplementbyggnader i form av uthus och garage med en byggnadshöjd av maximalt 3 meter och byggnadsarea om maximal 110 m² tillåts på korsmark i planområdets norra del.

Parkering anläggs inom planområdet. Det finns plats för 14 parkeringsplatser om hälften byggs som carport.

I närheten av planområdet finns möjlighet att nyttja Slåtterbackshöjden. Förutom fina utblickar över centralorten och Torne älv kan höjden användas för rekreativa aktiviteter.

Två lokalgator ansluter till planområdet:

 • Ringvägen i söder ansluter mot väg 99
 • Kvarnvägen i norr ansluter mot Kirunavägen

Till planområdet finns anslutande gång- och cykelvägar.

 • Ny bebyggelse ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Ledningar finns i närheten av planområdet.
 • Fjärrvärmeledningar finns i planområdets omedelbara närhet. 

Marken i området utgörs generellt av fyllningar av sand och sandigt grus. Grundläggning av lätta byggnader av 1-2 våningar bedöms kunna göras på konventionellt sätt.