Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga och användbara för alla, dvs. även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det finns krav på att enkelt avhjälpta hinder på sådana platser ska undanröjas av byggnadens eller fastighetens ägare alternativt lokalinnehavaren eller näringsidkaren.

Detta gäller lokaler och platser dit allmänheten har tillträde till. Det kan röra sig om receptioner på vårdcentraler eller myndigheter. Andra lokaler som riktar sig till allmänheten finns exempelvis i idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, busstationer, apotek, kiosker, restauranger och affärslokaler. Vissa delar av skolor kan också vara publika lokaler. En allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
Bostäder omfattas inte av reglerna om enkelt avhjälpta hinder. Däremot ställs andra höga krav på tillgänglighet vid nyproduktion eller renovering av bostäder.
Bedömningen av om ett hinder är enkelt att avhjälpa avgörs utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren. Det innebär att bedömningen kan bli olika från fall till fall.
Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är t.ex. är mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar eller tunga dörrar.

Det är Bygg- och miljönämnden som är tillsynsmyndighet för enkelt avhjälpta hinder.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Bygglovshandläggare

Erik Waara

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren

Bygg- och miljöchef

Maria Alldén