Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bli leverantör

Pajala kommun gör årligen inköp för cirka 170 miljoner kronor. Inköpen omfattar varor, tjänster och entreprenader inom kommunens verksamhetsområden. Varje år tar vi emot 14 000-20 000 fakturor och genomför 80 upphandlingar.

Information

Innan en upphandling påbörjas kan man kontakta den förvaltning där behovet finns. En lämplig kontaktperson är förvaltningens inköpssamordnare som du når via kommunens växel. Du kan även kontakta ansvarig upphandlare för att informera om ditt företag och dina produkter.

Förbered er och svara på det vi frågar efter!

När upphandlingen är annonserad kan kommunkationen endast ske via upphandlingssystemet. Därför är det viktigt att du alltid ställer dina frågor i god tid och förbereder ditt anbud noggrannt.

Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett ifall anbudsgivaren har varit ramavtalsleverantör tidigare eller är med för första gången.

Vi använder oss av TendSign upphandlingsstöd där hela upphandlingsprocessen är elektronisk. I TendSign hämtar du förfrågningsunderlag, ställer frågor och lämnar anbud.

  • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud.
  • Undvik att lämna information som inte efterfrågats.
  • Fyll i så mycket information som möjligt i TendSign. Strukturen i systemet ska följas.
  • Undvik att lämna egna bilagor.
  • Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet måste förkastas.
  • Gå igenom samtliga ska-krav i upphandlingen och se till att de uppfylls.
  • ​Vi kan aldrig hantera för sent inkomna anbud. Lämna alltid in anbuden i god tid!​

Nedanstående punkter är tips som redovisar de vanligaste misstagen i inkomna anbud, vilka kan förorsaka problem och skapar merarbete för bägge parter. I värsta fall, kan anbud förkastas om anbud lämnas felaktigt.

1. Anbudet skickas till fel person/företag.

2. Sista anbudsdag missas.

3. All efterfrågad information fylls ej i eller bifogas inte. TIPS! Även information som redan är känd för beställaren behöver bifogas om den efterfrågas. Ej efterfrågad information behöver ej skickas in!

4. Referenser anges inte med kontaktperson och/eller telefonnummer.

5. Anbudet följer inte förfrågningsunderlagets disposition.

6. Det är inte behörig företrädare som undertecknat anbudet.

7. Anbudet är inte undertecknat överhuvudtaget.

8. Det läggs med en massa onödig information och extra broschyrer som bara gör anbudet svårt att gå igenom.

9. Fackterminologi används i onödan vilket lätt kan leda till missuppfattningar. Dessutom är det oftast mer irriterande än imponerande.

10. Pris lämnas inte enligt anvisningar, utan med invändningar och extra komponenter som inte efterfrågats.

11. Ofta kan standardtext från företagets malloffert finnas kvar i anbudet såsom betalningsvillkor, leveransvillkor, anbudets giltighetstid, hänvisning till andra avtalsvillkor mm vilka inte överensstämmer med angivna krav. TIPS! Använd anbudsformulär!

12. Standardtext används i anbudet istället för att svara på det sätt upphandlaren efterfrågat, vilket kan leda till att begärda uppgifter saknas.

13. Förslag till genomförande innehåller reservationer.

14. Försäkran, information och andra formulär fylls ej i.

15. Samtliga efterfrågade dokument medsänds inte.

16. Komplettering av ofullständiga anbud är i regel inte tillåtet och det finns ingen skyldighet att tillåta komplettering av ofullständiga anbud.

17. Ställ frågor i god tid. Risken finns att vi inte kan svara på frågor om det bara är några dagar kvar innan sista anbudsdag eftersom vi behöver få ut svar på principiella frågor till samtliga intresserade anbudsgivare. Alla frågor ställs via e-post!

Än en gång! Kom ihåg inga reservationer! Är något konstigt, e-posta och fråga innan anbud lämnas.

Upphandlingsmyndigheten.se finns bra information och hjälp hur offentlig upphandling fungerar.