Alkohollagens regler vid servering av alkoholdrycker

Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får bedrivas och är en del av den svenska alkoholpolitiken. Reglerna har till syfte att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig till exempel berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och andra olägenheter som exempelvis ordningsstörningar. Det är kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen efterlevs.

Ansvar och kunskap
Alkohollagens regler om servering gäller för alla som deltar i försäljningen och alltså inte bara för företagaren/tillståndshavaren.

Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar. Om till exempel en servitör serverar en person som inte uppnått rätt ålder så kan servitören personligen ställas till svars för detta och riskerar böter eller i särskilt allvarliga fall att dömas till fängelse.

Ytterst är det tillståndshavaren som har ansvaret för hur verksamheten sköts. Överträdelser kan innebära att tillståndshavaren meddelas en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser en varning. I de allvarligaste fallen kan även serveringstillståndet komma att behöva återkallas om överträdelserna varit sådana att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Personal som arbetar med servering måste därför ha goda kunskaper om reglerna i alkohollagen och vad dessa praktiskt innebär. Tillståndshavaren ansvarar för att personalen har nödvändiga kunskaper för hur serveringen ska bedrivas.

Som ett stöd för personalen bör restaurangen ha en skriftlig alkohol- och drogpolicy med beskrivning och regler om hur verksamheten ska bedrivas. Policyn bör också beskriva hur problem ska undvikas och om de trots allt uppkommer, hur de ska hanteras.

Serveringsansvarig 
Restaurangen får inte lämnas utan tillsyn. Tillståndshavaren eller serveringsansvarig ska hela tiden finnas tillgänglig på restaurangen då alkoholförtäring pågår. De ska ha god kontroll och uppsikt över restaurangens serveringslokaler. Den serveringsansvarige ska se till att all personal är informeras om reglerna kring servering. Den serveringsansvarige ska vara minst 20 år och vara anmäld till kommunen.

18-årsgräns 
Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurang till någon som är under 18 år. Gästen måste kunna styrka sin ålder och om den som serverar är tveksam ska han begära legitimation. Saknas legitimation ska servering vägras.

Åldersgränsen hindrar inte att man tar emot yngre gäster men det finns en skyldighet att se till att dessa inte serveras eller dricker alkoholdrycker. Ansvaret för detta ligger alltid hos den som serverar, även om det finns dörrvakter som har till uppgift att utföra ålderskontroll vid entrén.

Underårig får inte dricka alkoholdrycker på restaurang. Man får inte heller servera om man kan anta att dryckerna kan komma att överlämnas till någon som inte får bli serverad på grund av för låg ålder. Det kan finnas anledning att vara speciellt uppmärksam då en person beställer åt fler personer eller då ett sällskap, där underåriga personer ingår, beställer gemensamt.

Ordning och nykterhet
Alkohollagen innehåller tydliga krav på att ordning och nykterhet ska råda på serveringsstället.

Gäster som är onyktra eller är påverkade av annat berusningsmedel får inte tillåtas komma in på restaurang. Gäst som blivit onykter och störande får inte serveras mer alkoholdrycker och ska dessutom avvisas från restaurangen. Ansvarsfull alkoholservering innebär att serveringen ska avbrytas innan problem uppstår.

Tecken på onykterhet kan till exempel vara att en person blir störande, somnar vid bordet, raglar eller har svårighet att kontrollera sitt tal och uppträdande i övrigt.

Även oordning på restaurang ska motverkas. Detta gäller såväl om den har samband med alkoholförtäring som med något annat. Exempel på det senare kan vara att gäster uppträder störande utan att vara påverkad eller att brottslig verksamhet förekommer, till exempel narkotika- eller häleribrott.

Brister i ordning ska rättas till genom t ex att gäster talas till rätta, avvisas eller om inget annat hjälper, utrymma restaurangen.

Kraven på ordning gäller också i restaurangens omedelbara närhet till exempel på trottoaren utanför entrén.

Gåvoförbud
För alla som säljer alkoholdrycker finns det ett generellt gåvoförbud. Om man till exempel vill kompensera en gäst för något så är det inte tillåtet att bjuda på alkoholdrycker. Däremot kan man naturligtvis bjuda på kaffe och en efterrätt.

Lättdrycker ska också erbjudas
Den gäst som vill ha en alkoholfri dryck ska självklart få det och behandlas lika väl som andra gäster. Vid försäljning av alkoholdrycker skall det därför alltid finnas alkoholfria alternativ för den som inte vill ha alkohol. Kravet är att där det säljs starköl ska det även finnas lättöl, där det säljs vin ska det finnas alkoholfria viner och där det säljs spritdrycker ska det finnas alkoholfria drinkar.

Animeringsförbud
Det är inte tillåtet att försöka påverka gästerna att beställa alkoholdrycker. Det innebär att åtgärder som innebär aktiv påverkan på gästen att köpa mer alkohol inte får förekomma. Ett exempel är mängdrabatter av typen ”köp två betala för en”. En tillåten rabattering är så kallad ”happy hour”, vilket innebär att man tillfälligt sänker priset på en alkoholdryck om en maträtt och en lättdryck samtidigt är rabatterad. Att enbart rabattera alkoholdrycker är däremot inte tillåtet.

Krav på mat
Vid servering till allmänheten ska lagad mat eller på annat sätt tillredd mat kunna serveras under hela den tid som alkoholdrycker serveras. Det innebär att det ska finnas ett flertal såväl förrätter, som huvudrätter och efterrätter att välja bland. Efter klockan 23 kan det dock räcka med en ett fåtal enklare maträtter. Mat ska erbjudas under hela serveringstiden.

Servering
Begreppet servering innebär att restaurangen serverar mat och dryck som gästerna förtär på restaurangen. Spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck (till exempel cider) får inte tas med därifrån, vare sig av gästerna, personalen eller tillståndshavaren. Tillståndshavaren och hans personal ska aktivt förhindra att någon tar med sig sådana drycker, t ex genom att servera dessa i glas eller öppnad flaska.
Ingen får heller tillåtas dricka andra drycker än de som serveras i restaurangen. Tillståndshavaren och hans personal ska aktivt förhindra att någon dricker ”medhavda drycker”. Detta gäller alltid på restaurangen, alltså även när den är stängd.

Förvaringsförbud
Gästerna får inte ta med sig egna alkoholdrycker till restaurangen. Förvaringsförbudet gäller även personalen. Endast de drycker som har köpts in i enlighet med alkoholtillståndet och som ska användas för servering får förvaras på restaurangen.

Brandsäkerhet
Serveringslokaler är ur brandsäkerhetssynpunkt godkända för ett visst antal personer. Det är inte tillåtet att släppa in fler gäster än vad lokalerna är godkända för.

Utrymning av lokal
Restaurangen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Serveringstiden framgår av restaurangens tillståndsbevis.

Tillsyn
Tillsynspersonal ska alltid kunna legitimera sig. De har alltid rätt att komma in på restaurangen för att genomföra sin tillsyn.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: