Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att Bygg- och miljönämnden prövar om det  är lämpligt att bygga på en viss plats (lokaliseringsprövning), det vill säga om platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet är att byggherren inte ska behöva kosta på sig onödig projektering om möjligheterna att få bygglov på platsen är små.

Ett beviljat förhandsbesked ger inte rätt att starta byggandet men det innebär att bygglov kan beviljas om övriga krav som ställs i Plan- och bygglagen uppfylls.
Nämnden är bunden av sitt ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år. Om ansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.