Nedskräpning

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall där det inte hör hemma. Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall. Det kan t ex vara glas, plast, kläder, skor, skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden. Det gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Trädgårdsavfall får inte heller lämnas utanför din egen tomt.

Den som skräpat ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter sig. Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i. Kontakta Polisen om nedskräpningen är så omfattande att det betraktas som ett brott. Nedskräpning av mindre art ska anmälas till kommunen. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet. Det kan leda till böter eller i värsta fall fängelse.  Även skrotbilar på den egna tomten är inte tillåtet, ägaren har enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Anmälan om ovårdad tomt kan göras till kommunen. 

Nedskräpning innebär inte bara ett förfulande av vår närmiljö. En del av det skräp som dumpas i naturen innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som sprids genom läckage. Annat skräp kan skada både djur och människor exempelvis genom vassa kanter eller att djur äter skräpet eller fastnar i plastföremål.

En uttjänt bil får inte överges eller förvaras på ett sätt så att den är en risk för människors hälsa eller miljön. Skrotbilen betraktas som farligt avfall så länge den innehåller vätskor och komponenter som är skadliga för miljön, exempelvis bly, kvicksilver och oljor. Den som äger bilen är ansvarig. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. 

  • Kontakta polisen vid omfattande nedskräpning, tfn 114 14
  • Kontakta i första hand den som skräpat ner.
  • Nedskräpning vid återvinningsstationer anmäls till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som finns under "Länkar" nedan. 
  • Vid nedskräpning i anslutning till väg ska väghållaren kontaktas. Kontakta Sektor Teknik och service om du är osäker på vem som är väghållare.
  • Om en tomt eller yta är nedskräpad med till exempel fordon, oljefat eller hushållsavfall ska det anmälas till Bygg- och miljönämnden.
  • Klagomål på ovårdad tomt samt skrotbilar som övergivits rapporteras till Bygg- och miljönämnden.
  • Dumpning i skog och mark samt miljöfarligt avfall eller
    skrotbilar/fordon som samlats på en tomt, anmäls till Bygg- och miljönämnden.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post: