Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

I översiktsplanen kan kommunen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden - där dispens från strandskyddet kan ges med syfte att stimulera utvecklingen på landsbygden.

I Pajala kommun har LIS-områden pekats ut i planen Strandskydd och landsbygdsutveckling - tillägg till översiktsplan för Pajala kommun. Planen antogs av kommunfullmäktige 2012.

När LIS-områdena valdes ut var målet att förtäta i befintliga områden för att VA-nät, infrastruktur och kommunal service ska kunna nyttjas på bästa sätt. Områden med dåliga markförhållanden, höga skyddsvärden för djur- och växtliv, natur- och kulturmiljöer samt allemansrättslig tillgänglighet valdes bort.

Mer information

Kommunerna har sedan 2010 haft möjlighet att i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden – med syfte att långsiktigt stimulera utvecklingen på landsbygden.

Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner. Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och upphävande av strandskyddet.

Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall och åtgärden ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden. Om dispensen gäller enstaka en- eller tvåbostadshus inom ett LIS-område är kravet istället att huset ska byggas i anslutning till ett befintligt bostadshus.

I alla byar nedan finns områden som omfattas av LIS:

Aareavaara
Anttis
Autio
Erkheikki
Huuki
Jarhois
Juhonpieti
Junosuando
Kangos
Kardis
Kengis
Keräntöjärvi
Kihlanki
Kitkiöjärvi
Kolari
Kurkkio
Käymäjärvi
Lautakoski
Muodoslompolo
Männikkö
Naakajärvi
Narken
Pentäsjärvi
Pääjärvi
Ruokojärvi
Saittarova
Sattajärvi
Teurajärvi
Tärendö

Alla områden finns markerade i den digitala kartportalen LIS-områden i Pajala kommun och på karta i planen Strandskydd och landsbygdsutveckling - tillägg till översiktsplan för Pajala kommun. Se Länkar och Filer nedan.

Det är bygg- och miljöavdelningen som hanterar ansökningar om dispens från strandskyddet. Ansökan görs med fördel genom vår digitala e-tjänst, men kan också göras genom att fylla i en blankett. Se Länkar längre ned på sidan.