""

Tallbacken

Tallbacken ligger i den nordvästra delen av Pajala centralort med utsikt till Torne älv. Här finns möjlighet att bygga kedjehus och friliggande småhus.

""
Illustration: Lisa Wallin

Detaljplanens yta: 22 ha

Kedjehus: 1 440 kvm

Friliggande hus: 33 215 kvm

 

Tallbacken ligger ca 1 km från Pajala Centrum där service och skola i huvudsak finns. Två förskolor ligger i anslutning till planområdet.

 I området redovisas flera olika bebyggelsetyper. Huvuddelen av bebyggelsen föreslås som friliggande småhus och en mindre del som kedjehus. I nuläget finns 33 st tomter för friliggande småhus tillgängliga samt 10 st tomter för kedjehus.

Parkeringsbehovet försörjs på den egna fastigheten

Möjlighet att anlägga ett gemensamt lekområde med en större lekplats finns. Det finns ett skogsområde för spontan lek i anslutning till det detaljplanerade bostadsområdet.

Tallbacken får sin trafikförsörjning via allmän väg 982, Kirunavägen, som i sin tur ansluter mot Pajala centrum. För trafiken inom området har ett litet informellt gatusystem med enkla körvägar eftersträvats. En gång- och cykelväg går mitt igenom det nya bostadsområdet. Inga särskilda åtgärder mot vägtrafikbuller erfordras.

Teknisk försörjning kan ske genom nya ledningar för vatten, avlopp och el förlagda i de nya lokalgatorna. Fiber finns.

 

Marken är bitvis starkt kuperad och sluttar svagt mot Torne älv. I väster höjer sig marken dock något från omkringliggande mark. Längst i väster finns två lokala höjdtoppar med en mindre ravin emellan sig.

Planområdet kan delas in i två delar. I det västra planområdet är övervägande del fast moränjord med ett tunt skogstorvstäcke i ytan. Den andra delen av planområdet består delvis av torvmark. Grundläggning av byggnader kan genomgående utföras med hel platta på packad fyllning efter urschaktning genom torven.