""

Ekonomiskt stöd

Du som bor i kommunen eller vistas här tillfälligt och inte kan försörja dig eller din familj kan ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bistånd som täcker grundläggande behov för att man ska uppnå s.k. skälig levnadsnivå. Ett dödsbo kan ansöka om ekonomiskt bistånd om tillgångarna inte räcker till begravningskostnaderna som är prioriterade kostnader.

Försörjningsstöd är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni hjälpa varandra ekonomiskt innan ni har rätt till försörjningsstöd. Om båda har ekonomiska svårigheter görs ansökan gemensamt.

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn upp till 21 års ålder vid studier på gymnasienivå.

Vem har rätt till bistånd

Rätt till bistånd har den som inte själv kan tillgodose sitt behov eller få det tillgodosett på annat sätt. Biståndet bedöms utifrån den sökandes behov och ekonomi samt om sökande uppfyller krav som ställs. Kraven på den sökande är olika beroende på situationen.

För en arbetssökande krävs det att man är inskriven på Arbetsförmedlingen och medverkar i deras planering samt att man aktivt söker arbete varje vecka.

Är man sjukskriven ska aktuellt läkarintyg uppvisas samt att man sökt sjukpenning.

Detta då sökande alltid är skyldiga att göra vad de kan för sin försörjning, det vill säga försöka få inkomst från annat håll innan man ansöker och är berättigad försörjningsstöd. I vissa fall är kan krav ställas på att sökande sänker kostnader för ex. boende om det innebär minskat behov av bistånd.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Räcker inte dödsboets tillgångar till begravningskostnaderna vilka är prioriterade, finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. En beräkning görs där man tar hänsyn till dödsboets tillgångar, även andra uppgifter kan påverka stödet, maxbelopp är halvt prisbasbelopp. Kontakta alltid socialtjänsten innan ni beställer begravningen om ni ser att det inte finns tillgångar i dödsboet. Viktigt är att stoppa alla autogiro och inte betala några fakturor.