Taxor och avgifter miljöfarlig verksamhet

Avgifter för handläggning tas ut enligt de av fullmäktige fastställda taxorna för de olika arbetsområden. Taxorna räknas upp årligen, därför ändras våra avgifter mellan åren.

Här kan du se hur lång tid det normalt tar att handlägga de vanligaste ärenden. Nedanstående handläggningstiden räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, dvs. att alla bilagor inkommit.

Vi handlägger alla ärenden så forts som möjligt och i vissa fall kan du få ett beslut snabbare än nedan angiven handläggningstid. . För att ditt ärende ska hanteras snabbare är det viktigt att ärendet är komplett när det skickas till oss. Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen eller om beslutet behöver fattas av Bygg- och miljönämnden. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss eller för yttrande av berörda grannar.

Bygg- och miljöavdelningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn från tillstånds- och/eller anmälningspliktiga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelsverksamheter. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan. Avgifter för prövning inklusive annan handläggning av ansökan om tillstånd, eller undantag ska betalas med de belopp som anges i respektive taxebilaga (fast avgift). I de fall det inte är angivet fast avgift i taxebilagan ska istället betalas timtaxa enligt 8 §.

Avgift för prövning av anmälan, ansökningar om tillstånd ska betalas antingen i form av fast avgift, eller där avgift anges i form av timmar beräknas handläggningsavgiften genom att handläggningstid multipliceras med timtaxan.