Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Taxor och avgifter miljöfarlig verksamhet

Avgifter för handläggning tas ut enligt de av fullmäktige fastställda taxorna för de olika arbetsområden. Taxorna räknas upp årligen, därför ändras våra avgifter mellan åren.

Här kan du se hur lång tid det normalt tar att handlägga de vanligaste ärenden. Nedanstående handläggningstiden räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett, dvs. att alla bilagor inkommit.

Vi handlägger alla ärenden så forts som möjligt och i vissa fall kan du få ett beslut snabbare än nedan angiven handläggningstid. . För att ditt ärende ska hanteras snabbare är det viktigt att ärendet är komplett när det skickas till oss. Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen eller om beslutet behöver fattas av Bygg- och miljönämnden. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss eller för yttrande av berörda grannar.

Bygg- och miljöavdelningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn från tillstånds- och/eller anmälningspliktiga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelsverksamheter. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan. Avgifter för prövning inklusive annan handläggning av ansökan om tillstånd, eller undantag ska betalas med de belopp som anges i respektive taxebilaga (fast avgift). I de fall det inte är angivet fast avgift i taxebilagan ska istället betalas timtaxa enligt 8 §.

Avgift för prövning av anmälan, ansökningar om tillstånd ska betalas antingen i form av fast avgift, eller där avgift anges i form av timmar beräknas handläggningsavgiften genom att handläggningstid multipliceras med timtaxan.

Bygg- och miljönämndens timtaxor för 2024
 • Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom områdena miljö och hälsa:
  • 1 197 kr/timme

 • Taxan för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen:
  • 1 420 kr/timme för ordinarie kontroll
  • 1 197 kr/timme för uppföljande kontroll
 • Taxa för tillsyn, kontroll och prövning inom lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel:
  • 1 197 kr/timme

 Avgift

Handläggningstid

Enskilt avlopp

 • Vattentoalett med sluten tank - 3 h
 • Vattentoalett med utsläpp till mark - 5 h
 • Kretsloppsanpassat avloppssystem (ex urin- och fekalieseparering) - 1 h
 • Inrättande av flera avloppsanordningar på samma fastighet vid samma tillfälle - 6 h
 • Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning - 4 h
 • Inrättande av gemensam avloppsanordning (flera fastigheter) - 9 h

Platsbesök görs enbart under barmarkssäsong

4 veckor efter platsbesök

Värmepumpar

 • Handläggning av anmälan - 2 h

4 veckor

Ansökan om befrielse från kommunal sophantering

 • Bifall - 1,5 h
 • Avslag - 1 h

3 veckor

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

 • Bifall - 1,5 h
 • Avslag - 1 h

3 veckor

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin - 2 h
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur - 2 h
 • Orm - 2 h

3 veckor

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning - 2 h

3 veckor

Avgift

Handläggningstid

Handläggning av anmälan där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär blodsmitta

 • Nivå 1: Tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som innebär injektioner - 3 h
 • Nivå 2: Öronhåltagning, akupunktur - 2 h

 

 

2 veckor

 

Bassängbad för allmänheten - timavgift

2 veckor

Skol- och fritidsverksamhet - timavgift

2 veckor

Handläggning enligt 5 kap 1 § lagen om tobak och liknande produkter

 • Ansökan om stadigvarande tillstånd - 6 h
 • Ansökan om tillfälligt tillstånd - 3,5 h
 • Ansökan om ändring av tillstånd, exempelvis ändrad bolagssammansättning - 2 h
 • Anmälan - 2 h

8 veckor

Anmälan enligt 17 § lag om tobaksfria nikotinprodukter - 2 h

4 veckor

Anmälan om försäljning av folköl - 2 h

4 veckor

 

Avgift

Timavgift för ordinarie kontroll 2024

1420 kr

Timavgift för uppföljande kontroll 2024

1197 kr

Registrering av verksamhet - Verksamheten får startas 2 veckor efter att anmälan har skickats in, även utan beslut om registrering.

1 timme

Planerad kontroll

Faktiskt nedlagd kontrolltid x gällande timavgift

Uppföljande kontroll

Faktiskt nedlagd kontrolltid x gällande timavgift

Utredning av klagomål

Faktiskt nedlagd kontrolltid x gällande timavgift

 

Avgift

Handläggningstid

Alkoholhandläggaren påbörjar inte utredning förrän den av kommunfullmäktige fastslagna ansökningsavgiften har inbetalts samt att ansökan är komplett. Det kan förekomma faktorer som förlänger handläggningstiden som till exempel remissvar eller ofullständigt avlagt kunskapsprov.

Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd

 

 

Till allmänheten

6000 kr

8 veckor

Till slutna sällskap

6000 kr

8 veckor

Catering till slutna sällskap (utan tidigare serveringstillstånd)

6000 kr

8 veckor

Provsmakning vid tillverkningsstället (för tillverkare med egen odling på ställe utan serveringstillstånd)

3000 kr

8 veckor

Gemensamt serveringsutrymme (förutsätter tidigare tillstånd)

6000 kr

8 veckor

Ändring av stadigvarande tillstånd

 

 

Provsmakning vid arrangemang (gäller sökande som har stadigvarande tillstånd)

3000 kr

6 veckor

Serveringstid (avser klockslag och eventuell veckodag)

2000 kr

6 veckor

Lokal, uteservering (avser utökning av nuvarande lokal)

2400 kr

6 veckor

Tidsperiod (avser datum för säsongstillstånd)

2500 kr

6 veckor

Tillfälligt tillstånd för redan etablerade krögare

3500 kr

6 veckor

Tillfälligt gemensamt serveringsutrymme

 

 

En dag (förutsätter tidigare tillstånd)

2800 kr

6 veckor

Mer än en dag (förutsätter tidigare tillstånd)

5200 kr

6 veckor

Tillfälliga serveringstillstånd

 

 

Ansökan till allmänheten

·         för en dag

·         för mer än en dag

 

4000 kr

5000 kr

 

3 veckor

Ansökan till slutet sällskap

·         En dag

·         Mer än en dag

·         En ansökan med flera olika datum

 

1500 kr

2500 kr

2500 kr

 

3 veckor

Anmälan om lokal för catering

300 kr

3 veckor

Anmälan om kryddning av snaps

300 kr

3 veckor

Kunskapsprov

 

 

Kunskapsprov inkl. 2 omprov/ansökan/person

1500 kr

 

Utebli från kunskapsprov utan avanmälan

500 kr

 

Försenad/utebliven restaurangrapportering

 

 

Förseningsavgift mellan 2–31 mars

1000 kr

 

Förseningsavgift från och med 1 april

11 500 kr