Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Foto: Lotta Nyberg

Byggmöjligheter i Pajala kommun

Funderar du på att bygga hus i Pajala kommun? Nedan kan du läsa mer byggmöjligheter i Pajala kommun.

Pajala kommun har tomter i Erkheikki, Junosuando, Korpilombolo, Pajala, Tärendö och Sahavaara. Alla tomter är anslutna till det kommunala nätverket för vatten och avlopp. Det kostar inget att boka en av våra tomter och en tomt kan hållas bokad i en månad om inget annat avtalats.

Du hittar utbudet i vår digitala kartportal under länkar. Där klickar du på de olika tomterna och kan då se placering, storlek och pris.

""

I Pajala centralort är priset på mark avsedd för bostäder 145 kronor per kvadratmeter medan det i övriga orter i kommunen kostar 10 kronor per kvadratmeter.

Förutom priset på marken tillkommer eventuella anslutningsavgifter för t.ex. vatten- och avlopp. Det tillkommer även bygglovskostnader. Om tomten är belägen inom ett område som är detaljplanelagt efter 1987 så tillkommer även en planavgift som betalas i samband med bygglovsgivning.

Pajala kommun har färdigställt tomter med låga kvadratmeterpriser för att fler människor ska kunna vistas och bo i kommunen och Tornedalen. För att tomterna ska komma till användning har kommunen ett krav kopplat till försäljningen:

Köparen ska inom 36 månader efter tillträdesdagen ha färdigställt en byggnad enligt i detaljplan gällande byggrätt, om sådan finns, och enligt bygglov. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet måste denne betala ett vite om ett halvt prisbasbelopp årligen tills byggnadsskyldigheten fullgjorts.

Kom ihåg att vid köp av en fastighet måste man, enligt 20 kap 2 § Jordabalken, söka lagfart inom tre månader efter förvärvet. Söks inte lagfart inom föreskriven tid kan inskrivningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande.”

""
Foto: Lotta Nyberg

Bygglyftet

Bygglyftet är ett samverkansprojekt mellan Pajala kommun och Kaunis Iron AB för att få igång bostadsbyggandet i kommunen. Detta görs genom att gemensamt kommunicera byggbar mark i centralorten och behovet av bostäder, samt genom att tillsammans delta på branschevent och bjuda in aktuella entreprenörer till Pajala.

Läs mer här Bygglyftet