""

Naturvårdsprojekt

Pajala kommuns naturvårdsarbete bedrivs till stor del i projektform. Projekten genomförs ofta i samverkan med andra aktörer så som föreningar och privatpersoner. Många av projekten medfinansieras med bidrag från bland annat LOVA och LONA. Nedan kan du läsa mer om de olika bidragen.

Vad: LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt, framför allt tänkt för att minska övergödningen men även för minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Vem: Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag där verksamheten bedrivs utan vinstdrivande syfte.

Hur: Du ansöker om LOVA-bidraget hos Länsstyrelsen. Havs- och vattenmyndigheten fördelar ut pengar till länsstyrelserna som prioriterar mellan inkomna ansökningar och betalar ut pengarna. 

Vad: LONA står för lokala naturvårdssatsningen. Det är ett bidrag du kan söka hos Naturvårdsverket via kommunen för att delfinansiera olika projekt kopplat till naturvård, friluftsliv, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. 

Vem: Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Hur: Har du en projektidé kan du skicka in den till kommunen och initiera ett projekt via Naturvårdsverkets hemsida.