Öppenvården

Öppenvården har behandlingsassistenter som erbjuder olika typer av råd och stödinsatser både enskilt och i grupp.

Individuella insatser utformas tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål samt våra möjligheter. Insatser som vi kan erbjuda är t.ex. boendestöd och råd och stöd.

Vem har rätt till stöd?
För att få utrett om du är berättigad till stödinsatser, ska du vända dig till en socialsekreterare som utreder behovet och beslutar om vilken hjälp som är lämplig.