Fritidshem

Fritidshem avser barn från 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barnet vistas i fritidshemmet under den skolfria delen av dagen och under lovdagar och ferier.