Boende

Arbetet på kommunens boenden utgår från brukarnas förutsättningar, behov och medbestämmande så långt det är möjligt.

De boendes egna resurser tas tillvara i eget hushåll till exempel vid städning, matlagning, planering och inköp med stöd av personalen.

På våra boenden är det bemanning dygnet runt och personalgruppen består av handledare.
Kommunen har ansvar för Hälso- och Sjukvårdslagens verksamhet (HSL) upp till sjuksköterskenivå avseende boenden för vuxna och verksamheten leds av en enhetschef.

- Vår verksamhet vid boende för vuxna med behov av särskilt stöd och service består av bland annat ADL-träningar (Aktiviteter för att klara det Dagliga Livet), t.ex. hygien, mat, av- och påklädning, rörelse-, social- och sinnesträning samt fritids- och kulturaktiviteter.