Ansökan om hjälp

Här följer information om hur du söker hjälp via kommunens biståndshandläggare/LSS-handläggare.

En biståndshandläggare utreder och fattar beslut om olika insatser för dig som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Det kan handla om hemtjänst, matdistribution, ledsagarservice, trygghetslarm, avlösning i hemmet, korttidsvistelse, kontaktpersoner, personlig assistans, m.m.

Bistånds-/LSS-handläggare utreder också ditt behov av särskilt boende.