Barnavårdsutredning

När socialtjänsten fått kännedom om något som kan föranleda en åtgärd från socialnämndens sida är de skyldiga att utan dröjsmål inleda en utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap. 1 §. Socialnämnden har sedan vad man kallar för utredningskyldighet. Undantag är om förhandsbedömningen visar att det inte finns skäl till att inleda en utredning.

Utredningar gällande barn och ungdomar görs socialsekreterarna. Det är socialsekreterarna som utför det dagliga arbetet och som sköter alla kontakter med barn, ungdomar och familjer. Socialsekreterarna har barnets bästa i fokus och arbetar utifrån en utredningsmodell som kallas BBIC (Barns behov i centrum).

Syftet med en utredning är att kartlägga hjälpbehovet hos den aktuella familjen. Målsättningen är att familjen ska få den hjälp och det stöd de behöver för att kunna erbjuda barnet en trygg och bra uppväxt. utredningen påbörjas med en träff där socialsekreterarna i samråd med föräldrarna planerar utredningens upplägg. Målet är att utredningen ska genomföras i nära samarbete med familjen. Socialsekreterarna kan också inhämta uppgifter från andra i barnets omgivning