Familjerätt

Familjerätten arbetar främst med frågor som är reglerade i föräldrabalken (FB) och som handlar om barns vårdnad, boende och umgänge, faderskap och adoption. Familjerätten erbjuder föräldrar rådgivning och samarbetssamtal och upprättar avtal gällande vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten utför på uppdrag av domstolar samarbetssamtal, vårdnads-, boende- och umgängesutredningar och så kallade "snabbyttranden".

Familjerätten har barns behov i fokus och utgår från barnets bästa. Detta innebär bland annat att vi tar barnets parti och det finns inga andra intressen som kan eller ska gå före barnets, till exempel inte rättvisa mellan föräldrar och inte föräldrars behov av barnet. Barnet ska få komma till tals och bli lyssnad till utifrån ålder och mognad. Båda föräldrarna är viktiga för barnet och ska därför aldrig behöva välja. Barnet mår bra av att föräldrar samarbetar och hittar gemensamma lösningar. Barnet separerar inte från sina föräldrar utan det är de vuxna som separerar från varandra.

Vad gör man om man inte kan komma överens?
Det viktiga för barnet är att föräldrarna är överens om hur frågor om vårdnad, boende och umgänge ska lösas. När en fråga hamnar i domstol blir tvisten lätt mer konfliktfylld än vad den annars skulle vara. Förutsättningarna för samarbetet ska fungera i framtiden är också bättre om föräldrarna själva kan komma fram till en överenskommelse om hur deras barn ska ha det än om avgörandet överlämnas till domstol. Domstolarna tittar på hur samarbetet mellan föräldrarna fungerar och hur barnet blir påverkat om det inte fungerar.

Om föräldrarna inte kan komma överens i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge gällande barnet finns det möjlighet till samarbetssamtal. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till de föräldrar som vill ha stöd/hjälp att hitta bra lösningar utifrån barnets behov.