Hälsoskydd

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ansvaret för detta ligger på ägaren eller nyttjanderättshavaren.

Kommunen utför tillsyn på byggnader, lokaler och anläggningar, exempelvis:

 • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande
 • Samlingslokaler
 • Hotell och liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad
 • Idrottsanläggningar
 • Campinganläggningar
 • Badanläggningar och strandbad
 • Lokaler för förvaring av djur
 • Lokaler för yrkesmässig hygienisk behandling
 • Byggnader

Vissa verksamheter måste anmälas till den kommunala nämnden innan de kan startas:

Handläggningstid: 6 veckor
Kostnad: motsvarande nedlagd tid (timavgift)

Till dessa verksamheter räknas:

 • Bassängbad som nyttjas av allmänhet eller många människor
 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola, eller resurscenter.
 • Verksamhet för yrkesmässig hygienisk behandling.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

Ildikó Fredriksson

E-post:

Miljöinspektör

Fredrik Skrealid