Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Sammanhållen bebyggelse

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse. Begreppet syftar till att visa på områden där det är viktigt att bevaka rättmätiga granneintressen i en i princip oreglerad situation. Pajala kommun har en karta med områden som är utpekade som sammanhållen bebyggelse. Inom sammanhållen bebyggelse gäller bygglovsplikt, vilket innebär att all ny-, om-, och tillbyggnation kräver bygglov med undantag av jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader som är befriade. Eftersom sammanhållen bebyggelse ej är detaljplanerad gör kommunens bygglovsavdelning en samlad bedömning av den sökta åtgärden utifrån olika aspekter såsom utformning, byggnadstekniska krav och placering på tomten osv. I de allra flesta bygglovsärenden inom sammanhållen bebyggelse blir grannarna tillfrågade.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Om ditt hus ligger enskilt utanför sammanhållen bebyggelse, kan du i vissa fall få utföra åtgärder utan bygglov. Med sammanhållen bebyggelse menas bebyggelse på minst tre tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller samfälld mark av olika slag. Det kan också vara andra luckor i bebyggelsen av någon tomtbredds storlek.
 
I PBL framgår att för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad eller uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. Särskilda bestämmelser gäller för områden med områdesbestämmelser.
 
Ytterst ankommer det på den enskilde byggherren att själv bedöma om sammanhållen bebyggelse föreligger inom det område där en t ex en liten tillbyggnad ska uppföras. Hänsyn bör tas till såväl intressen från grannar som allmänna intressen. En liten tillbyggnad ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte vara så betydande att den kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.
 
Bra att tänka på

  • Åtgärderna får inte placeras närmare gräns mot granne än 4,5 m utan grannens samtycke. Medgivandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Avstånd till gata och park/natur ska dock alltid vara minst 4,5 meter.
  • Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens enligt miljöbalken. 
  • Det finns även andra områden som har restriktioner vad gäller byggnation, såsom område med landskapsbildskydd och område av riksintresse för kulturmiljövård. Vid nybyggnation inom område med landskapsbildskydd krävs tillstånd ifrån Länsstyrelsen. 

 

Om du är osäker på om din fastighet är berörd eller om åtgärden kan betraktas som "liten tillbyggnad" kontakta Bygg- och miljönämnden.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Byggnadsinspektör

Simon Lövgren

Bygglovshandläggare

Erik Waara