""

Invasiva arter

Några av de växter som finns i vår natur och trädgårdar räknas som invasiva arter, de kan orsaka stor skada för våra naturligt förekommande arter och ska därför bekämpas.

Nedan hittar du två filmer från Naturvårdsverket där du får veta hur du ska ta hand om avfallet och hur du rapporterar in fynd av invasiva arter. Ta del av det bifogade materialet så att du kan känna dig trygg i hanteringen av eventuella fynd. 

Blomsterlupinen är spridd över hela kommunen och är ett mycket stort hot mot den känsliga ängsfloran då den inte enbart skuggar ut den utan även förändrar markförhållandena.

Jättelokan är storväxt och kan bilda mycket stora och täta bestånd. Lokans växtsaft kan orsaka svåra blåsor på huden.

Kan bli upp till 2,5 meter, bildar stora bestånd och kan sprida sig över långa avstånd.

Parkslide har mycket stor spridningskraft, kan snabbt ta över stora områden och konkurrerar ut andra arter.
Växten är ett problem i bland annat infrastruktur. I äldre hus med grundsprickor kan parkslidens rötter tränga sig in och orsaka skador på bland annat vattenledningar. Parksliden är svårbekämpad och det kan vara en god idé att anlita experthjälp.

Hjälp oss hitta invasiva arter

En stor del i bekämpningen av invasiva främmande arter är att kartlägga var de finns. Här kan din hjälp komma till stor nytta! Det är bra om du rapporterar in de fynd av invasiva främmande arter som du finner i naturen på artfaktas webb, invasivaarter.nu och till kommunens Bygg- och miljöavdelning. Ta bort de invasiva arter som du upptäcker i din trädgård. Kom ihåg att det krävs markägarens tillstånd om du önskar hjälpa till med åtgärder på annans mark.

Släng inte på kompost eller i naturen

Om du tar bort en invasiv art från din trädgår eller mark är det viktigt att du hanterar den rätt. Annars kan du bidra till att växten sprids ännu mer.

  • Släng aldrig växtavfallet från invasiva främmande arter på komposten då flera av dessa arter har så stor växtkraft att det räcker med en liten bit av en stjälk för att slå rot.
  • Släng inte i matavfallspåsen då detta går till kompostering
  • Släng inte på någon gammal ”bytipp” eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken. 
  • Växtdelar lämnas i slutna säck i container för brännbart på närmaste återvinningscentral.

Lagstiftning

Från 1 januari 2019 har markägaren ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids vidare. I Pajala kommun innebär det idag att man ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om man har dem på sin mark. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där förhoppningsvis lupin, kanadensiskt gullris och parkslide kommer med, men i dagsläget finns ingen lag som reglerar dessa arter. Dock är de mycket besvärliga och bör hanteras på liknande sätt.