Detaljplaner

Detaljplaner reglerar användningen av mark- och vatten samt bebyggelse i ett begränsat geografiskt område. Syftet är att använda kommunens yta på mest lämpade sätt beroende på områdets karaktär och läge samt de behov som finns.

I Kartportalen kan du se en översikt över alla detaljplaner i kommunen och vilken plan som gäller för ett specifikt område. Ett urval av detaljplanerna finns tillgängliga för nedladdning här på hemsidan sorterade efter ort i menyn. Om du inte hittar en plan, är osäker på vilken plan som gäller för ett visst område eller har andra frågor kan du kontakta oss för hjälp.

Information om kommunens pågående detaljplanearbete finns under "Aktuellt detaljplanearbete".

Aktuellt detaljplanarbete

En detaljplan för ett nytt dagbrott i Sahavaara är under framtagande. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utvidgning av Kaunis Iron AB:s befintliga verksamhet i Kaunisvaara.

Läs mer här: Detaljplan för Sahavaara gruva - Pajala Kommun

 

Ett förslag till detaljplan för bostadsändamål är under framtagande i Autio på fastighet Pajala 6:3 och del av fastighet Erkheikki 11:4.

Ett förslag till detaljplan för industriändamål (sågverk) är under framtagande i Teurajärvi på fastighet 2:8 och del av fastighet 20:1.

Mer information

I Pajala kommun finns gällande detaljplaner från så långt tillbaka som 50-talet. En detaljplan består i huvudsak av en plankarta och en planbeskrivning. Äldre planer kan även kallas stadsplan eller byggnadsplan. Detaljplaner tas främst fram i tätbebyggda områden eller inför större byggprojekt.

Plan- och bygglagens 4:e & 5:e kapitel beskriver hur mark- och vattenområden regleras med detaljplaner samt hur dessa tas fram. Plan- och bygglagen slår fast att planering skall bedrivas i dialog mellan kommunen, andra myndigheter och medborgare.

Detaljplaner är juridiskt bindande. En detaljplan ger i princip rätt att bygga i enlighet med planen under genomförandetiden (5-15 år) och ligger till grund för prövning av bygglov.

I en detaljplan redovisas allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt Plan- och bygglagens 2:a kapitel samt till hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens 3:e & 4:e kapitel.

Kommunen tar fram detaljplaner enligt den process som finns beskriven i Plan- och Bygglagens 5:e kapitel. Syftet är att säkra insyn för de som berörs av planen, ta fram ett bra beslutsunderlag och att förankra förslaget.

En planprocess kan inledas på kommunens eget initiativ eller när en begäran om planbesked lämnas in till kommunen av en extern aktör.

När ett förslag till detaljplan tas fram ska förslaget samrådas. Syftet med samrådet är att samla in kunskap och att ge de som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter. Formen för samrådet är inte reglerat i lag, men kan bestå av t.ex. möten eller utskick.

Inom ramen för samrådet ska en undersökning av planens miljöpåverkan göras. Om planen kan antas få en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen och innebär också att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

När ett förslag varit på samråd och bearbetats utifrån de synpunkter som kommit in ska planförslaget hållas tillgängligt för granskning. Under granskningstiden finns ytterligare tillfälle att komma med synpunkter.

Om väsentliga ändringar gjorts i förslaget till detaljplan efter granskningen måste den tas ut på en ny granskning. Annars kan den gå vidare för antagande i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

När planen antagits finns möjlighet till överklagan eller överprövning av Länsstyrelsen. Om ingen överklagan eller överprövning gjorts inom 3 veckor vinner planen laga kraft.

Den som planerar en åtgärd som förutsätter att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas ska lämna in en skriftlig begäran om planbesked till kommunen. Detta regleras i Plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 §§.

En begäran om planbesked ska innehålla en beskrivning av ändamålet med åtgärden samt en karta som visar det område som berörs. Om åtgärden gäller ett byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av dess karaktär och den ungefärliga omfattningen.

Kommunen ska besluta om planbesked inom fyra månader efter att en komplett begäran om planbesked inkommit om inget annat är överenskommet. I planbeskedet ska det framgå om kommunen har för avsikt att påbörja ett detaljplanearbete och när detta arbete kan antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om kommunen inte avser att påbörja ett detaljplanearbete ska skälen redovisas i planbeskedet.

Pajala kommun tar ut en avgift för handläggning av planbesked i enlighet med Plan- och bygglagen 12 kap. 8 §.

Blankett för begäran om planbesked finns att ladda ner under ”Filer”.

Läs mer om detaljplanering på Boverkets hemsida:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/

Plan- och bygglagen 4:e & 5:e kapitel behandlar detaljplaneinstrumentet:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900

Källa: Boverket, 2020